Generalforsamling 2012

 

                                  Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje

 

Referat af 2. bestyrelsesmøde, 2012/2013 den 10. januar 2013.

Mødet blev afholdt hos Erik Baltzer Hansen, kasserer.

Mødedeltagere: Per Nøhr-Petersen, formand, Ole Christiansen, næstformand, Erik Baltzer Hansen, kasserer, Helen Beim, sekretær og Erik Hoffmann, suppleant.

Fraværende: Anders Kirkegaard, bestyrelsesmedlem.

Mødet påbegyndtes kl. 1100.

1. Gennemgang af regnskab 2012. Estimat for budget 2013. Drøftelse af budget 2014.
2. Bemærkninger til den generelle vejvedligeholdelse og den forestående asfaltering af området.
3. Øvrige sager til drøftelse.

Forslag til regnskab og budgetter var udsendt til bestyrelsen forud for mødet.

Ad.1 Gennemgang af regnskabet viste, at kassereren har styr på tingene. De enkelte poster blev gennemgået. Regnskabet blev godkendt og kunne dermed underskrives af bestyrelsen. Kassereren kontakter revisor for endelig godkendelse. Det foreløbige resultat viser, at foreningen råder over ca. kr. 120.000 i frie reserver, og at der er ca. kr. 300.000 i vejfonden, hvilket er i overensstemmelse med budgettet. Ingen bemærkninger til budgettet for 2013. Forslag til budget for 2014 blev godkendt.

Ad.2 Den absolutte højeste prioritet for bestyrelsesarbejdet i 2013 bliver at gennemføre asfaltering af de resterende veje i vores område. Det blev besluttet at formand og næstformand skulle gennemføre en inspektion af vejene i forlængelse af mødet, med det formål at vurdere, om der netop på denne årstid, i den regnfulde periode, findes vandansamlinger på vores veje, der ikke ledes til afløb. Stillestående vand på kørebanen ødelægger asfalteringen, i særdeleshed når vejret veksler mellem frost og tøvejr. Desuden udgør vandansamlinger på kørebanen en trafiksikkerhedsmæssig risiko. Vandet skal derfor have et naturligt afløb til rist/dræn. Det blev besluttet, at der kunne afsættes et mindre beløb til vejvedligeholdelse, såfremt den efterfølgende inspektion af vejenes beskaffenhed viste et behov herfor og såfremt det i øvrigt findes hensigtsmæssigt forud for den forestående asfaltering af vejene. Disse tiltag kunne omfatte drænarbejder, spuling af brønde, flytning af brønde eller nyetablering af brønde, hvor der ses at være et behov herfor, og hvor vi på sigt kunne opnå en positiv effekt på at reducere virkningerne af de øgede regnmængder, vi må forvente i årene fremover.

Resultatet af inspektionen blev, at vejenes beskaffenhed generelt er i god stand. Rabatterne er de fleste steder bløde, nogle steder mere end andre steder, men andet kan man ikke forvente på denne årstid. Enkelte steder kunne afløbsriste være placeret mere hensigtsmæssigt i vejbanen i forholdet til vandafledningen.  Der konstateredes en mindre vandansamling, lunke, på hjørnet af Rørkæret/Dams-Åsen samt en større vandansamling på hjørnet af Dams-Åsen/Grusbakke-Åsen. Det firma, der skal forestå asfalteringen, vil blive spurgt til råds forud for igangsætningen af asfalteringen. Spørgsmålet er, om man eksempelvis kan eliminere disse lunker med et ekstra lag asfalt eller om det er nødvendigt og muligt at nedsættes en ekstra brønd, hvor det er cost benefit.  

To (2) afløb på hjørnet af Grusbakke-Åsen og Dams-Åsen er inaktive. Disse skal spules igennem. Vejby Kloakservice er bestilt til opgaven. Et tilstoppet afløb, ligeledes på Grusbakke-Åsen, er allerede blevet spulet igennem, og er igen aktivt.

Der konstateredes en del vandansamling nogenlunde midt på vejen på Grusbakke-Åsens nordside. Rabatten dér er ikke alene blød, den står under vand. Overfladevandet løber ud på vejbanen. Der blev sidste år udført drænarbejde og kørt ekstra jord på i forsøget på at forhindre vandansamlinger i det område, men det er tilsyneladende ikke tilstrækkeligt. Årsagen skal bl.a. findes i, at terrænet hér danner et plateau mellem terrænet nord for, og terrænet ned mod Møllemosen. Det skal undersøges, hvad der kan gøres for få udbedre forholdene.

Bestyrelsen er opmærksom på, at eventuelle arbejder, der igangsættes, skal være ”cost effective”  i forhold til den forestående asfalteringsopgave.  

Ad. 3 Formanden nævnte, at en lejer, der er radioamatør, i sommeren 2012 har opstillet to høje master på 6 - 8 meter eller mere, samt en mindre mast øst for huset. Transmissionen er så kraftig, at det forstyrrer Tv-signalet hos én eller flere naboer. Forholdet er påtalt over for lejeren adskillige gange i løbet af efteråret 2012, men problemet var ikke løst i november 2012. Såfremt lejeren ikke har fået enten afskærmet, minimeret sende/modtageforholdene eller på anden måde afhjulpet de gener, der påføres naboerne, skal der rettes skriftlig henvendelse til såvel ejer som lejer, og om nødvendigt til kommunen og Erhvervsstyrelsen. Der følges op på sagen. Det er dog håbet, at forholdet allerede er bragt i orden.

Generalforsamling 2013 er planlagt til lørdag den 8. juni 2013 på restaurant Ved Stranden (samme sted som sidste år).

På bestyrelsens vegne

Per Nøhr-Petersen