Generalforsamling 2012

1. bestyrelsesmøde i foreningsåret 2012/2013.

Mødet blev afholdt fredag den 1. juni 2012 kl. 1100 hos formanden. Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede.

1. Debriefing fra generalforsamlingen 2012, generelt.

Der var enighed i bestyrelsen om, at generalforsamlingen blev vel gennemført. Stedet var velvalgt. Passende størrelse til omkring 50 personer. God beliggenhed i passende afstand i forhold til vores område. Høflig og venlig betjening. Rimelige priser. Dog var der for lidt morgenbrød; det vil der blive rettet op på til næste år, idet der var enighed om at satse på¨at afholde generalforsamling 2013 dér.

2. Gennemgang af referatet.

Bestyrelsen gennemgik referatet, som sekretæren havde fremsendt på mail. Med visse justeringer og tilføjelser vil "redaktøren" snarest lægge det ud på hjemmesiden, ligesom referatet snarest belejligt vil blive fordelt til alle grundejere i vores område.

3. Drøftelser af fremtidige opgaver.

  • Vejvedligeholdelse: Hjørnet af Grusbakke-Åsen/ Stokkebrovej. Lille-Klaus har forsøgt at reparere hjørnerne. Fungerer ikke godt nok. Især tunge lastvogne, der "skærer hjørnerne af", ødelægger kanterne. Lille-Klaus er kontaktet, afventer svar. Det overvejes at etablere kantstensbelægning. 
  • Vejreparation af hjørnet af Dams-Åsen/Steenleng-Åsen. Lille-Klaus kontaktet, afventer svar. Det overvejes, om man fortsat kan udskyde denne reparation af vejen eller om det kunne være økonomisk fordelagtigt at lade en del af Steenleng-Åsen asfaltere, og samtidig asfaltere vejene syd herfor. Dette kunne ske allerede i år. Colas kontaktes.
  • Sidste års bestræbelser på at forhindre større vandansamlinger midt på Grusbakke-Åsen i regnfulde perioder, er delvist lykkedes. Årsagen til problemet er den meget høje grundvandstand i dette område. I august 2011 etablerede Lille-Klaus en ekstra brønd på vejens laveste punkt. Derudover nedsattes en hjælpebrønd, hvortil der kan tilsluttes to eller tre drænrørsslanger, idet det er vurderingen, at det bliver nødvendigt at nedlægge drænrør langs rabatten. Det er derudover vurderingen, at såfremt problemet med vand på kørebanen helt skal elimineres, vil det forudsætte, at der udlægges dræn på en eller flere grunde langs Grusbakke-Åsens nordside. Dette kan kun lade sig gøre, hvis grundejerne indvilger heri, idet udgifterne for disse arbejder skal betales af respektive grundejere.
  • Drøftelse af kontakt til grundejere, hvis grunde misligholdes i en sådan grad, at disse udgør en risiko(brandfare, hygiejniske forhold, rottefare mv.).  To breve og én mail er afsendt til en grundejere, hvor det er vurderingen, at der er forhold, der kræver bestyrelsens påtale. I det ene tilfælde er Gribskov Kommune spurgt til råds. Endnu (den 10. juni) ingen reaktion fra de berørte grundejere eller kommunen.
  • Drøftelse af de trafikale forhold på Rørkæret, Dams-Åsen og Grusbakke-Åsen vedrørende andre udefrakommende trafikanters anvendelse af vore private fællesveje som adgangsveje til Grundejerforeningen Hesselbjerg, nord for vores område. Som meddelt på generalforsamlingen var der enighed om at se tiden an hen over sommeren, om hvorvidt grundejerne nordpå agter at respektere vores henstilling til dem om at anvende deres egen til-/frakørselsvej, eksempelvis Lundevej, i stedet for vores langt bedre asfalterede veje. Såfremt der også i år konstateres, at vores veje og område anvendes som transitområde for grundejerne nordpå, vil bestyrelsen tage skridt til at indlede forhandling med kommunen om at få lukket af for denne urimelige brug af vores private fællesveje, ved at søge om at der sættes bom eller tilsvarende for enden af hhv. Lundevej og Egemosevej. Endvidere overvejes det at opsætte skilte på de omtalte veje, hvor der gøres opmærksom på, at man kører på private fællesveje tilhørende Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje, og at det henstilles, at trafikanter, der skal til og fra Hesselbjerg Grundejerforening, skal anvende andre veje, eksempelvis Lundevej.
  • Drøftelse af en grundejers, Jørn Eriksen, Lundevej 33, der har ind-/udkørsel til Lundevej, ansøgning om at udtræde som medlem af vores grundejerforening, med den begrundelse, at han føler større tilhørsforhold til grundejerforeningen Hesselbjerg. Formanden har svaret ansøgeren, at hans ansøgning vil blive drøftet på bestyrelsesmøde ved først givne lejlighed, hvor der dog over for ansøgeren er udtrykt betænkelighed ved at lade ham udtræde, idet der for det første er medlemspligt i vores forening. For det andet behøver Jørn Eriksen ikke at indmelde sig i Hesselbjerg Grundejerforening, fordi der ikke er medlemspligt i den forening. Således kunne ansøgningen være begrundet i fremdeles at undgå at betale medlemsgebyr og vejbidrag til nogen forening, og alligevel køre som "gratist" på vores veje. Der var enighed om at afslå ansøgningen. Dog vil ansøgningen indgå som en del af løsningen på problematikken omkring overvejelser om en eventuel lukning af Lundevej/Lerbjerg. Såfremt den løsning bliver aktuel, vil ansøgningen blive imødekommet. Dette vil blive meddelt Jørn Eriksen.

4. Økonomi generelt.

Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget på generalforsamlingen var klar og entydig, og gav ikke anledning til bemærkninger. Kun ros.

5. IT og hjemmeside. Administration og redigering. Nyhedsbrev: 11 tilmeldte.

Som nævnt på generalforsamlingen fungerer hjemmesiden tilfredsstillende. Formanden vil snart blive undervist i hhv. billedbehandling og håndtering af formidling i "Nyhedsbrevet" på foreningens hjemmeside. Flere grundejere bør tilmelde sig "Nyhedsbrevet".

6. Eventuelt.

Det blev besluttet, at søge en nærmere tilknytning til GKU, som er Grundejerkontaktudvalget under kommunen, i særdeleshed i forbindelse med vores grundejerforenings ønske om at fastholde en 30 km/t hastighedsbegrænsning i vores område. Netop dette ønske/krav blev i 2011 fremført af Landliggersammenslutningen, LLS, med følgende forslag til Gribskov Kommune: "LLS anmoder kommunen om også i sommerhusområderne at påtage sig en mere aktiv rolle for at beskytte beboernes liv og helbred mod ulykker som følge af for høj fart". En anden fraktion under kontaktudvalget er Grundejersammenslutningen (GS), som også kunne en interessant partner for foreningen. Et tilhørsforhold til disse organisationer undersøges nærmere.

           Kassereren fik udleveret foreningens forsikringspapirer/police til en nærmere gennemgang af forsikringsbetingelserne for foreningens "ansatte".

Mødet sluttede kl. 1430.

Der blev ikke fastsat en dato for et nyt bestyrelsesmøde.

PBV/Per Nøhr-Petersen