Formandens beretning 2012

Jeg vil indledningsvis rette en tak til bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, vores revisor, og alle, der på den ene eller anden måde har ydet en betydelig, frivillig indsats til gavn for os alle i foreningen. I det forgangne år har mange grundejere udvist stor vilje til at medvirke til at bevare og forskønne vores område, ved positivt at have taget imod bestyrelsens opfordring om at klippe, beskære, fælde og ikke mindst beplante omkring vores grunde. Det har været en fornøjelse at se, at man i mange tilfælde har været villige til at hjælpe hinanden ”over hækken”. Det fremmer altid med en god tone og en venskabelig atmosfære. Vores område er generelt et dejligt, velplejet grønt område, med flot anlagte veje og stier. Det er ambitionen, at området fortsat skal holdes i en tilfredsstillende tilstand, men det forudsætter, at alle grundejere viser vilje og lyst til at yde en indsats for at vedligeholde beplantningen og den tilhørende beskæring af træer og buske. Det er i den forbindelse også vigtigt, at der bliver ryddet op på grundene, og at vi alle, med en vis rimelighed, medvirker til, at de regler, der er fastsat i deklarationen, i servitutterne og i ordensreglementet, efterleves og overholdes.

Alt i alt er det medvirkende til, at vi grundejere i højere grad værdsætter den tid vi tilbringer i vores område, og at vi med en vis stolthed kan fremvise vores område for familier og venner. Ja, det kunne måske ligefrem være, at de synes så godt om at være her, at de havde lyst til at komme igen.

Selvom der er dømt krise, er det vigtigt, at vi alle bestræber os på at holde niveauet og bevare værdisættet intakt.    

En anden målsætning for ”den nye bestyrelse” har været, at fortsætte det gode arbejde for foreningen, som den tidligere bestyrelse, under ledelse af Jørgen Bach, har forestået. Her tænkes i særdeleshed på gennemførelsen af 1. fase af asfalteringen af vores veje. Det er hensigten, at foreningen i 2012/2013 konsoliderer sig økonomisk, med henblik på at gennemføre den resterende del af asfalteringen i efteråret 2013.

Tidsplanen herfor ligger dog ikke helt fast, idet vores asfaltering af vejene søges koordineret med Gribskov Kommunes plan for kloakering af dele af vores område.  Ærbødigst undertegnede har deltaget i ”Borgermøde vedrørende eventuel kloakering af Rågeleje – Udsholt området” den 14. november 2011, fulgt op af et møde i marts og sidst et møde den 23. april 2012 med repræsentanter fra kommunen, GribVand og andre implicerede grundejerforeningsformænd. Bestyrelsen har løbende holdt grundejerne orienteret om kommunens planer for kloakering på vores hjemmeside, herunder indsat relevante ”links” til kommunens og GribVand´s dias og PowerPoint-præsentationer, der viser kloakeringsprojektet, de økonomiske aspekter, suppleret med bestyrelsens kommentarer.

Status vedrørende kloakering er følgende: Det er kommunens hensigt, at der skal kloakeres, først og fremmest i de lavtliggende områder, hvor grundvandet står højest. Kloakeringen skal udføres af GribVand. Kommunen prioriterer tre lavtliggende områder øst for Hesselbjergvej, hvorimod GribVand prioriterer området nord for Møllemosen og øst for Højbro Å, altså i vores område (Lauvemosen, Skovkjærs-Åsen, Grusbakke-Åsen, Bryndholmen, Stokkepilholmen, Højbrovej mv.) Uenigheden om hvor og hvornår der skal kloakeres skal udredes på et byrådsmøde, der afholdes den 18. juni 2012. Her skal der træffes en politisk beslutning om kloakering af Rågeleje – Udsholt området. Denne plan, der har betegnelsen ”tillæg til spildevandsplanen” med tilhørende ”tidsfølgeplan,” offentliggøres, og herefter er der en 8 – ugers offentlig høringsperiode, hvor alle kan fremkomme med indsigelser og kommentarer direkte til kommunen. Alle ”inputs” samles og underkastes en kommunalpolitisk vurdering i løbet af august 2012. Den endelige politiske beslutning træffes på byrådsmødet den 10. december 2012.

Der er tilslutningspligt. Tilslutningsafgiften udgør kr. 33.641. Hertil kommer andre udgifter. Se vores hjemmeside.  Vedrørende de økonomiske aspekter: se GribVand´s hjemmeside. I visse tilfælde kan GribVand yde lån på 12 måneder, med en rente på 6,7 %, under forudsætning af, at der foreligger en bankgaranti.    

Grundejerforeningen fik i februar ny hjemmeside. Adressen er den samme som hidtil:

www.damgaarden-raageleje.dk

Bestyrelsen har bestræbt sig på at forbedre layoutet, og vi søger konstant at være opdateret, således at grundejerne får (så godt som) real time, relevante informationer, når der er behov for det.

Der har været afholdt tre bestyrelsesmøder. Referaterne er løbende lagt på hjemmesiden.

Der har været én sag om mistanke om udledning af ”sort vand”, der er overtaget af kommunen.

Den tidligere bestyrelse og denne bestyrelse har modtaget ansøgninger om opsætning af fast (træ- evt. lamel-) hegn i eller langs skel. Disse ansøgninger er ikke imødekommet under henvisning til den tinglyste deklarations § 10, der tilsiger, at der skal plantes ”grønt” i skel. Denne holdning og tolkning af bestemmelserne er meddelt respektive grundejere. Bestyrelsens holdning til dette spørgsmål er i overensstemmelse med Byrådets strategiplan (side 223) for et område som vores, hvor man søger at undgå, at sommerhusområder udvikler karakter af helårsområder. Faste hegn bør undgås, og ligeledes markante lys- og lydinstallationer som alarmer, ringeklokker og lamper ved indkørsler, som er generende for omgivelserne.

Emnet ønskes drøftet med grundejerne på generalforsamlingen, fordi disse har en principiel betydning for vores område i sin helhed. Bestyrelsen understreger, at sager som disse udelukkende ønskes behandlet af principielle årsager, og er således ikke rettet mod enkeltpersoner. Og endelig er det i samme forbindelse vigtigt at understrege, at ingen i bestyrelsen ønsker at optræde i rollen som ”parkbetjente”, men appellerer i stedet til grundejerne om at udvise en nødvendig, objektiv selvjustits.  

I sagen om ”evt. ulovlig skiltning” vedrørende hastighedsregulering på 30 km/t på vores veje, er der ingen afklaring. Byrådet forventes at tage principiel stilling til dette emne i år 2013. Andre grundejerforeninger (12 i alt), der er repræsenteret i Kommunens Kontaktudvalg, ønsker ligesom vi, at fastholde de 30 km/t som den maksimalt tilrådelige hastighed, af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Vores grundejerforening er ikke repræsenteret i dette forum. Den nuværende skiltning kræver principielt vejbump/chikaner og belysning af disse, hvilket medfører etableringsomkostninger i omegnen af kr. 400.000. Hertil kommer driftsudgifter til belysningen. Alternativet, som politiet og kommunen anbefaler, er at skiltene fjernes, og at der i stedet opsættes byzone skilte, hvilket indebærer den sædvanlige 50 km/t. fartbegrænsning, som er gældende i bymæssig bebyggelse. Loven foreskriver endvidere, at såfremt der fastsættes en max hastighed på 30 km/t zone kræves der hastighedsdæmpende foranstaltninger for hver 75 meter! Bestyrelsens holdning til belyste chikaner, er at det vil ødelægge områdets landlige særpræg, samt at det er en unødig udgift. Forhåbentlig har dette medlemmernes opbakning.

Afslutningsvis er det glædeligt at konstatere, at vores grundejerforenings økonomi er stabil og fremadrettet tegner godt. 

Per Nøhr-Petersen

Formand for bestyrelsen