Forslag til Generalforsamling 2012

Forslag til generalforsamlingen 2012. (to forslag i alt)

1. Ændring af vedtægternes § 1: FORENINGENS NAVN.


Bestyrelsen foreslår, at grundejerforeningens navn ændres fra det nuværende Damgårdens Grundejerforening, Rågeleje, til Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje.

Forslaget begrundes med, at nuværende navn findes misvisende, idet foreningen som sådan ikke er ejet af gården Damgården, og har ej heller noget tilhørsforhold til Damgården, andet end at grundejerforeningen er beliggende på gårdens frasolgte jordstykke. Det er således ikke gårdens grundejerforening, hverken reelt eller i grammatikalsk henseende.

Desuden er navnet Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje mere i overensstemmelse med grundejerforeningens hjemmeside, internetadresse og domænenavn: www.damgaarden-raageleje.dk

Såfremt forslaget vedtages, ændres grundejerforeningens § 1, og ændringen meddeles Gribskov Kommune.

Note: Vedtægtsændringen foretages i overensstemmelse med foreningens vedtægter § 13, hvor mindst 25 af foreningens medlemmer er til stede, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

2. Annullering af beslutning truffet på generalforsamling i 2006 vedrørende vedligeholdelse af beplantning langs stierne, der i princippet fritog grundejere, hvis grunde er placeret således, at de ligger i skel til (ride)stierne, for at vedligeholde beplantningen ud til stierne.

Bestyrelsens forslag om at beslutningen fra 2006 skal annulleres, begrundes med, at beslutningen, der blev truffet dengang, findes direkte misvisende, idet det er denne bestyrelses opfattelse, at grundejere, der har skel ud til stier, ikke bør have særstatus i forhold til den generelle, kollektive vedligeholdelsespligt. Grundejere, der ligger i skel til stier skal ikke tilgodeses i forhold til eks.vis grundejere, der ejer hjørnegrunde ud til vejskel, og i øvrigt ej heller i forhold til alle andre grundejere i foreningen.

Historik:

2007: Budget kr. 0         Anvendt kr. 0

2008: Budget kr. 10.000  Anvendt kr. 8.294

2009: Budget kr. 10.000  Anvendt kr. 0

2010: Budget kr. 10.000  Anvendt kr. 0

2011: Budget kr. 10.000  Anvendt kr. 0

2012: Budget udgået

Der er efter bestyrelsens opfattelse berettiget tvivl om, hvorvidt denne vedligeholdelsespligt var ment som en éngangsforeteelse, eller om det var hensigten, at alle grundejere skulle betale for veligeholdelse langs stierne, år efter år.

Bestyrelsen ønsker denne tvivl fejet af bordet, således at pligten til at vedligeholde beplantningen i skel ud til såvel stier som veje, entydigt påhviler respektive grundejere.