Referat af generalfors. 2012

Referat af Generalforsamlingen afholdt lørdag den 19. maj 2012 på Restaurant
” Ved Stranden”, Rågeleje.

Fremmøde: over 50, repræsenterende 37 parceller.

Formanden indledte med at byde alle fremmødte hjertelig velkommen i de for afviklingen af generalforsamlingen nye omgivelser, og glædede sig over, at langt flere medlemmer end i de sidste år havde valgt at deltage i dette års generalforsamling. Formanden takkede herefter bestyrelsen, suppleanter og foreningens revisor for en betydelig, frivillig indsats til gavn for alle i grundejerforeningen.

Ad 1. Valg af dirigent: Klaus Tindborg, Steenleng-Åsen 8 blev valgt som dirigent. Efter at have konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i slutningen af april 2012, gav han ordet til formanden for gennemgang af formandens skriftlige beretning.

Ad 2. Formandens beretning

Formanden indledte med at rette en tak til alle de medlemmer, der i løbet af året havde taget så positivt imod bestyrelsens opfordring til at medvirke til at igangsætte beskæring af beplantning omkring vores grunde og dermed medvirke til at bevare og forskønne vores område. Det blev endvidere fremhævet, at man i flere tilfælde var enedes om gensidig nabohjælp i forbindelse med beskæring og fældning af træer, der over tid var blevet for høje, og derfor kastede for megen skygge.

Formanden understregede vigtigheden af, at foreningens medlemmer opretholder en indbyrdes god tone og formår at samarbejde om det fælles mål, at holde vores sommerhusområde som et velplejet, grønt område, således at vi med en berettiget stolthed kan komme herop, nyde at være her og med glæde fremvise området for familie og venner. I den forbindelse påpegede han vigtigheden af, at vi alle, med en vis rimelighed, medvirker til at efterleve de regler, der er fastsat i deklarationen, i servitutterne og i foreningens ordensreglement.

Formanden orienterede om, at det fortsat er hensigten at gennemføre den sidste del af asfalteringen af vores veje i efteråret 2013, om muligt koordineret med kommunens eventuelle kloakeringsplaner for dele af vores område. Formanden orienterede om "borgermødet" i november 2011 og om to møder med kommunen i hhv. april og maj 2012 om disse planer. Formanden uddelte en folder til deltagerne, der bl.a. viste principperne for GribVands gennemførelse af en sådan kloakering.  

Formanden skitserede tidsplanen for en eventuel kloakering. Den første indikation på, om det bliver vores område, der skal kloakeres, vil vi få efter byrådsmødet den 18. juni 2012. Den endelige beslutning træffes i byrådet den 10. december 2012. Formanden kunne imidlertid fortælle, at han den 14. maj 2012 modtog en mail fra kommunen, der entydigt pegede på, at det er kommunens plan, vist på den sidste side i den omdelte folder, der var den plan, kommunen ville satse på, der skulle gennemføres. Denne plan omfatter kloakering af tre lavtliggende områder: Unnerup mose, sydøst for vores område, området omkring Åkandesøen, nordøst for vores område, øst for Hesselbjergvej, og det tredje område ligger lige sydøst for Åkandesøen og vest for Baunemosen.

Formanden fortalte, at han opfattede det som en fejl, at han havde modtaget kommunens mail, bl.a. fordi "linket" kun fungerede i ganske kort tid, hvorefter det blev lukket ned. På baggrund af denne mail konkluderede formanden, at det må anses som værende overvejende sandsynligt, at det er denne plan, som Det Tekniske Område under kommunen agter at fremlægge for Byrådet til vedtagelse den 18. juni 2012. Følgeligt er det derfor nærliggende at drage den konklusion, at vores område IKKE bliver kloakeret i denne omgang. Han anbefalede medlemmerne at benytte den mellemliggende periode til at opspare de ca. kr. 50 - 60.000 i henholdsvis tilslutningsafgift og andre følgeudgifter, som det vil komme til at koste, når der skal kloakeres i vores område, måske i år 2018 eller i 2020.  

Formanden orienterede herefter om bestyrelsens implementering af foreningens nye hjemmeside, den nye webmaster og webhotel samt at der var indkøbt nyt computerudstyr. Formanden mindede om, at hjemmesideadressen fortsat er www.damgaarden-raageleje.dk

Videre blev der orienteret om, at bestyrelsen har modtaget flere tilbagemeldinger om, at hjemmesidens nye layout virker let overskuelig og let tilgængelig med relevante informationer. Formanden gav udtryk for, at det glædede bestyrelsen, at medlemmerne gjorde flittig brug af hjemmesiden, og at der siden marts måned havde været ca. 1900 "besøgende" på foreningens hjemmeside.

Af beretningen fremgik det endvidere, at der i 2011 havde været én sag om mistanke om udledning af ”sort vand”, og at sagen var overtaget af kommunen.

Formanden orienterede videre om, at man i flere tilfælde havde været i "kritisk dialog" med grundejerforeningen nord for vores område, benævnt Hesselbjerg (blev af formanden benævnt Bakkebjerg, hvilket ikke er korrekt) fordi Hesselbjerg Grundejerforenings medlemmer, beboere og besøgende dertil i udpræget grad anvender vores private fællesveje som til- og frakørselsveje, i stedet for at anvende egne tilkørselsveje, eksempelvis Lundevej. Vejene nordpå har ikke samme asfalterede standard som vejene i vores område. Formanden har henledt Hesselbjergs Grundejerforening på problemet, og henstillet til, at medlemmerne nordpå anvender egne til- og frakørselsveje. Bestyrelsen vil henover sommeren følge udviklingen, og vil forsøge at danne sig et indtryk af, i hvilket omfang henstillingen efterkommes. Såfremt dette ikke er tilfældet vil bestyrelsen overveje at rejse en sag i et forsøg på at få erklæret vores private område omfattende vores grundejerforening og Møllemosen som et lukket område.

Formanden orienterede videre om, at bestyrelsen har modtaget ansøgninger om opsætning af fast (træ- evt. lamel-) hegn i eller langs skel, og at disse ansøgninger ikke var blevet imødekommet under henvisning til den tinglyste deklarations § 10, der tilsiger, at der skal plantes ”grønt” i skel. Denne tolkning af bestemmelserne var blevet meddelt respektive grundejere. Formanden pointerede, at bestyrelsens holdning er i overensstemmelse med Byrådets strategiplan for et område som vores, hvor man søger at undgå, at sommerhusområder udvikler karakter af helårsområder, og at faste hegn derfor bør undgås. Det samme gælder markante lys- og lydinstallationer som alarmer, ringeklokker og lamper ved indkørsler, der virker generende for omgivelserne.

Formanden understregede, at bestyrelsen agter at overholde fastlagte regler på dette område, men at bestyrelsesmedlemmerne absolut ikke har hverken lyst til, eller intentioner om, at optræde i rollen som "parkbetjente", og opfordrede derfor medlemmerne til at udvise en helt nødvendig, objektiv selvjustits for at holde vores område pænt og ordentligt.

Formanden orienterede om, at der ikke var tilført nyt i sagen om ”evt. ulovlig skiltning” på vores veje, hvor bestyrelsen i 2010 udskiftede gamle 30 km/t med nye, og at kommunen forventes at tage principiel stilling til dette emne for alle kommunens sommerhusområder i løbet af 2013. Formanden orienterede videre om, at bestyrelsen ville støtte andre grundejerforeningers (12 i alt) ønske om at fastholde en maksimal tilrådelig hastighed på 30 km/t i områder som vores, og om muligt søge et tættere samarbejde med Kommunens Kontaktudvalg. Han fortalte om mødet med kommunen og politiet i november 2010, hvor grundejerforeningen blev orienteret om, at det ville koste ca. kr. 400.000 i udgifter til vejbump, belysning og entreprenører, såfremt vi ønskede at fastholde kravet om at bibeholde de 30 km/t. Han orienterede videre om, at årsagen til at myndighederne kræver sådanne chikaner på vores veje er, at kommunen i dag administrerer vores område med private fællesveje som byzone i stedet for som landzone/sommerhusområde, hvilket tidligere var tilfældet. Formanden understregede, at bestyrelsen under hensyn til trafiksikkerheden ønsker at fastholde kravet om, at den maksimalt tilrådelige hastighed på vores veje fremdeles skal være 30 km/t, og at vi ikke vil acceptere vejbump og belysning, og de dermed pålagte udgifter.

Formanden benyttede lejligheden til at orientere om, at en af vore grundejere ved flere lejligheder, og i forskellige sammenhænge, havde anmeldt andre grundejere til kommunen for diverse overtrædelser. Formanden tilkendegav i ret så klare vendinger, at han ikke delte anmelderens måde at administrere sin indsigt og viden på, ved ideligt at løbe kommunen på dørene. Formanden tilkendegav, at han og den samlede bestyrelse tog klart afstand fra den pågældende grundejers måde at søge eventuelle problemer løst på, al den stund, at anmelderen ikke i nogen af sagerne er direkte part i de anmeldte sager. Denne kritik er meddelt anmelderen såvel mundtlig som skriftlig. Formanden appellerede til, at det alt andet lige ville være i alles interesse at forsøge at finde fælles løsninger på det, som enkeltpersoner kan opfatte som et personligt problem. Formanden anbefalede, at "sager" indledningsvis søges løst i mindelighed inden for egne rækker.

Afslutningsvis orienterede formanden om, at bestyrelsen har fremsendt en forespørgsel til kommunen vedrørende en nyopsætning af et fast hegn, et lamelhegn, i skel eller langs skellinjen. Bestyrelsen har såvel mundtlig som skriftlig påtalt dette, men påtalen er imidlertid blevet ignoreret af grundejeren. I et sådant tilfælde skal bestyrelsen spørge kommunen til råds. Kommunens høringssvar er endnu ikke tilgået bestyrelsen. Formanden gav udtryk for, at bestyrelsen forventer, at kommunen deler bestyrelsens opfattelse af, at lokale tinglyste servitutter og deklarationer har præference i forhold til de generelle bestemmelser, der er fastsat i Hegnsloven. Sagen er ikke afsluttet. 

Der var stor ros til formanden for beretningen, som blev afholdt i en god og til tider munter tone. Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen med applaus.

Ad 3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Kassereren gennemgik de væsentligste poster i regnskabet og besvarede enkelte spørgsmål. Kassereren oplyste, at vi har 169 medlemmer, og at alle, på nær et mindre afdrag, har indbetalt. Kassereren oplyste om kassebeholdning, bankindestående og det opsparede beløb i vejfonden.

Kassererens beretning blev enstemmigt godkendt.

Ad 4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2013.

 Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag, som blev enstemmigt vedtaget.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til vedtægterne § 5.

Genvalg til formand Per Nøhr-Petersen, sekretær Helen Beim, bestyrelsesmedlem Anders Kirkegaard. Ingen modkandidater.

Ad 6. Valg af revisor i henhold til vedtægternes § 12.

Stig Hjarlvig blev genvalgt som revisor. Ingen modkandidater.

Ad 7. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag om at grundejerforeningen fremover skifter navn til Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje, blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsens forslag om, at en generalforsamlingsbeslutning fra 2006 om, at grundejerforeningen muligvis har pligt til at vedligeholde områdets stisystem, skal bortfalde og tages ud af budgettet, blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen fik generalforsamlingens bemyndigelse til at foretage en tilføjelse til foreningens Ordensreglers § 3, der foreskriver, at haveaffald ikke må afbrændes i sommerhusområder. Der tilføjes, at mindre bål til rekreative formål i haverne er tilladt i vindstille vejr, og at man påser, at man ikke generer naboer i området. Derudover medtages sikkerhedsafstande under forskellige forhold.

Ad. 8 Eventuelt.

Der blev givet udtryk for stor tilfredshed med at generalforsamlingen afholdes i området og gerne på samme sted til næste år.

Generalforsamlingen sluttede kl. 11.30_____________________________                                     _____________________________

              Klaus Tindborg                                                                         Per Nøhr-Petersen
                  Dirigent                                                                                         Formand


Note: Dirigent og formand har underskrevet referatet.