Formandens beretning 2013

 

Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje

Formandens beretning for 2012/2013

I skrivende stund, maj 2013, kan vi endelig sige: ”nu kommer den tid vi vented’ så længe”. Dejligt forår, alt grønnes, og solsorten begynder sin smukke sang – allerede kl. 04.15. Så er dagen ligesom begyndt. Men det er nok også hér, mange vælger at nyde sangen med dynen trukket godt op om ørerne.

For bestyrelsens vedkommende betyder det, at vi skal have de sidste ting på plads inden den forestående, årlige generalforsamling, der i år holdes den 8. juni 2013. Igen i år bliver det på restaurant ”Ved Stranden” Rågeleje. Og i år bliver det MED morgenmad (og ikke bare et lille stykke kage, som vi forsøgte af sparehensyn at ”spise” de fremmødte grundejere af med sidste år). 

Jeg ser tilbage på 2012 som et godt år for vores grundejerforening. Det vurderer jeg ud fra 3 (tre) ting:

Den altid gode, høflige og muntre stemning, der hersker grundejerne imellem, suppleret med lysten og viljen til at være hinanden behjælpelige. Det medvirker til, at man glæder sig til at komme herop og tilbringe fritiden eller nyde sit otium i Rågeleje med familien og i gode venners lag.

De smukke omgivelser. Vores flotte, velplejede rabatter. Også i 2012 konstateredes stor vilje til at holde de evigt groende træer og buske nede. Den store interesse i at få ryddet op på grundene og omkring husene, resulterede i, at vognmanden, der afhentede storskrald i uge 43, måtte køre ekstra ture på genbrugsstationen. Jeg benytter lejligheden til at opfordre til, at vi alle fortsætter med at holde beplantningen nede, således at alle kan få glæde af sollyset. Husk venligst at beskære ud til skel og langs vore stier. I det forgangne år var det beklageligvis påkrævet at minde enkelte grundejere om, at vi alle har pligt til at overholde de bestemmelser, der er nedfældet i vores ordensregler og vedtægter.

Vejret har naturligvis stor indflydelse på, hvorledes vi i højere eller mindre grad kan nyde tilværelsen i vores område. Vejrliget er også en væsentlig faktor, når vi ser på vejenes tilstand, vores vandafledningssystem, dræn, rabatter mv. Af økonomiske årsager er vi ikke alt for begejstrede for store regnmængder og for lave frostgrader i længere perioder. Vi havde et mildt efterår indtil udgangen af 2011. Derefter satte vinteren desværre ind i begyndelsen af 2012 med hård frost, især i januar og februar måned. Det betød at vi måtte påbegynde snerydningen, omend vi havde håbet på, at kunne undgå den udgift. Efterfølgende må vi sige, at foråret bød på lidt for mange perioder med regn. De fleste vil nok mene, at den egentlige sommer kom sent i 2012. Vejrliget har stor indflydelse på foreningens økonomi. Det vender jeg tilbage til. 


Bestyrelsen har i foreningsåret afholdt 3 (tre) bestyrelsesmøder. Referaterne fra disse møder er at finde på hjemmesiden www.damgaarden-raageleje.dk  Grundejerforeningen tæller p.t. 169 medlemmer (tilrettet i forhold til det udsendte materiale).

Bestyrelsens altid beskedne indsats var i 2012 koncentreret om to ting: At vi rent økonomisk var ”fornuftigt klædt på” og til stadighed har fokus på at holde udgifterne i ave. I fortsættelse heraf ville vi videreføre den opsparingspolitik, der blev tilrettelagt tilbage i 2009 med det sigte, at kunne konsolidere vores Vejfond, således, at vi kan igangsætte asfaltering af de veje i vores område, hvor det objektivt set vil være påkrævet.

Det andet fokusområde var at forberede den af Gribskov Kommune varslede kloakering i Udsholt-Rågeleje området. Ved borgermøde i efteråret 2011, blev der fremlagt en plan, der viste, at dele af vores område skulle kloakeres. Som jeg orienterede om på sidste års generalforsamling, deltog jeg, sammen med andre grundejerforeningsformænd/kvinder, i møder med kommunens repræsentanter samt medlemmer af ledelsen fra Grib Vand, der som privatiseret selskab skulle udføre selve kloakeringen. Efterfølgende fremlagde kommunen et andet forslag, der ikke omfattede kloakering i vores område. Og for ganske kort tid siden meddelte kommunen, at hele planen om kloakering er indstillet. Dette blot til orientering. Skønne spildte kræfter. Sagen genoptages til efteråret. Ny plan? Vi får at se.

Bestyrelsen har i løbet af året måttet minde to grundejere om, at der er visse pligter, der forventes efterlevet i forhold til vores ordensreglement og tinglyste vedtægter. I begge tilfælde har det beklageligvis været nødvendigt at inddrage Gribskov Kommune. Bestyrelsen følger op på de to sager. I foråret 2013 er der rejst en sag ved kommunen vedrørende en grundejers udledning af ”sort vand”. Derudover afventer vi kommunens principielle stillingtagen til endnu et emne vedrørende opstilling af meget høje radiomaster i vores område. Og endelig har bestyrelsen i foråret 2013 rettet skriftlig henvendelse til en grundejer, med henstilling om høfligst at efterleve adskillige bestemmelser. Bestyrelsen håber meget på, at respektive forhold bliver bragt i orden, til gavn og glæde for alle.

Det er bestyrelsens hensigt at gennemføre asfaltering af de veje, der trænger til en ny, såkaldt tæppebelægning, inden revner bliver til huller, hvor regn- og smeltevand løber ned og ødelægger selve ”kassen”, der udgør vejens fundament. I løbet af 2012 har bestyrelsen kontinuerligt inspiceret vejene og har fundet, at vejenes beskaffenhed for så vidt var i rimelig stand. Her i foråret 2013 har vi, efter vinteren og frosten har sluppet sit tag, genoptaget inspektion af vejene, med et i øvrigt noget nedslående resultat. Den lange, hårde vinter har været hård kost for nogle af de veje, der ikke blev asfalteret i 2009. Sammenholdt med en ret så markant stigning i olieprisen, sætter det desværre visse begrænsninger i forhold til den prognose, der blev lagt i 2009, set i forhold til, hvad der er findes påkrævet her fire år senere. Bestyrelsen forhandler i skrivende stund om priser for projektets udførelse. Vi bestræber os på at gennemføre den næste fase af asfalteringen i efteråret 2013 med den absolut mest optimale og hensigtsmæssige udnyttelse af de opsparede midler i Vejfonden. Det kan i den forbindelse blive nødvendigt at ”låne” lidt af foreningens frie midler, dvs. af foreningens reservebeholdning. Bestyrelsens plan for projektets udførelse og videreførelse vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

Bestyrelsen ser frem til at rigtig mange grundejere også i år vil møde op og deltage i Generalforsamling 2013. Så derfor: På hjerteligt gensyn!

På bestyrelsens og egne vegne

Per Nøhr-Petersen