Referat af GF 2013

Grundejerforeningen Damgården – Rågeleje

 

Referat af Generalforsamling 8. juni 2013

Ref.: Lotte Christiansen

1.   Valg af dirigent

Klaus Tindborg, Steenleng-Åsen 8, blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, da indkaldelsen blev udsendt d. 14. maj 2013, og at der var 28 stemmeberettigede parceller til stede.

 2.   Formandens beretning, herunder plan for asfaltering

Per Nøhr-Petersen (PNP) meddelte, at han havde fremsendt en skriftlig beretning sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, og tilføjede, at:

  • Bestyrelsen lægger vægt på, at man hjælper hinanden over hækken, og at alle overholder foreningens regler.
  • De to seneste vintre havde tæret på vejene, som flere steder krakelerer. Det er derfor påkrævet, at flere vejstrækninger end hidtil antaget skal repareres snarest, bl.a. den østlige del af Grønneweys-Åsen, østlige del af Knold-Åsen og dele af Højbrovej.
   Det vigtigste er at få regnvandet væk fra vejene, så der skal fremover afsættes midler til ekstra vejbrønde og dræn. De nuværende brønde og rørføringer skal spules.
  • Asfaltering af de oprindeligt planlagte vejstrækninger iværksættes her i efteråret. Asfaltfirmaet Colas fortsætter arbejdet fra 2009, hvor der dengang blev lagt en plan for 2013. Vi asfalterer nu Lauvemosen, Skovkjærs-Åsen, Steenleng-Åsen, Rørkæret vest samt et stykke af Højbrovej (ud for Grønneweys-Åsen/Højbrovej 12). Prisnivauet er desværre ikke det samme som i 2009. Asfaltindekset følger i princippet oliepriserne. Vi asfalterede i 2009 for ca. 63,- kr. pr. m2, i år er prisen steget til 88 kr. pr. m2, dog er det denne gang inklusive arbejder omkring brøndene. Dertil skal lægges udgifter til afrensning af veje og skæring af vejkanter.
   Den estimerede udgift for asfaltarbejdet i år er 460.000 kr. totalt. Vejfonden indeholder med årets indbetalinger ca. 400.000 kr., så det resterende beløb må vi ”låne” af foreningens frie midler.
   På denne baggrund anbefalede PNP, at vejbidraget opretholdes.
  • Grib Vand offentliggjorte sidste år planer for kloakering af Udsholt-Rågeleje området. Formanden orienterede kort om baggrunden for, at byrådet her i foråret havde set sig nødsaget til at indstille projektet, der siden 2011 havde gennemgået flere faser. Indledningsvis skulle dele af vores område have været kloakeret. Det viste sig senere, at det var Grib Vands plan, og altså ikke kommunens. I foråret 2012 vedtog byrådet en anden plan, der ikke omfattede vores område. I foråret 2013 besluttede byrådet at nedsætte visse tariffer. Følgeligt mener Grib Vand, at de økonomiske rammebetingelser er forringet i en sådan grad, at projektet ikke kan gennemføres. Emnet forhandles igen her i 2. kvartal 2013. Formanden antydede muligheden af, at man vendte tilbage til den oprindelige plan for kloakering, og at han ville orientere grundejerne, så snart kommunen ville informere om resultatet af igangværende forhandlinger. Formanden fortalte, at Gribskov Kommunes brev til grundejerforeningsformændene kunne læses i sin helhed på foreningens hjemmeside www.damgaarden-raageleje.dk under “plan for kloakering”.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2012 til godkendelse

Erik Baltzer Hansen (EBH) gennemgik regnskabet og fremhævede, at der i forhold til budgettet ikke var brugt så meget på bestyrelsesmøder, men at der til gengæld var blevet indkøbt en ny PC til formanden. Desuden var ansvarsforsikringen steget.

Jørgen Larsen, Grusbakke-Åsen 14, sagde, at det var berettiget at give bestyrelsen en stor tak for deres arbejde, og at det var imponerende, at vi ikke har nogen restancer.
Hvad angik selve regnskabet mente han dog ikke, at græsslåning og snerydning hører til under vejfonden men under driften.
EBH svarede, at det kun er 25 % af udgiften til græsslåning, som tages fra vejfonden.
Stig Hjarlvig tilføjede, at græsslåning (Ref.: af vejkanter) og snerydning hører naturligt med til sikring af færdslen på vejene, og at de grundejere, som kun betaler vejbidrag, skal være med til at betale for denne vedligeholdelse.

(Ref.: Spuling af vejbrønde og ledninger, snerydning, vejskilte m.m. er løbende blevet betalt af vejfonden, og siden 2010 er 25 % af græsslåningen også betalt af vejfonden)

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4.   Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for år 2014.

EBH sagde, at vi må erkende, at vi fremdeles har udfordringer med at holde vores veje i en tilfredsstillende stand og forslog derfor, at vi fortsætter med samme vejbidrag og kontingent til 2016. Der er 169 fuldt betalende medlemmer + 16 parceller, som kun betaler vejbidrag. Følgende ændringer i budgettet i forhold til 2013 blev fremhævet:

  • Beløbet for bestyrelsesmøder er reduceret.
  • Ansvarsforsikring og PBS stiger
  • EDB: Ny computer til kassereren
  • Mere til vedligehold af veje pga. de 2 seneste hårde vintre.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

5.   Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 5

a. Ole Christiansen, Egemosevej 2, blev enstemmigt genvalgt til næstformand
b. Erik Baltzer Hansen, Rørkæret 18, blev enstemmig genvalgt til kasserer
c. Erik Hoffmann, Knold-Åsen 3, som tidligere har været suppleant, har lovet at fortsætte som bestyrelsesmedlem et år, da Anders Kirkegaard er fratrådt.

d. Tove Nygaard Jensen, Højbrovej 11, blev enstemmig valgt til suppleant

Per Nøhr-Petersen, Steenleng-Åsen 10, fortsætter som formand

Helen Beim, Lerbjerg 6, fortsætter som sekretær.

6.   Valg af revisorsuppleant i henhold til vedtægternes § 12

a. Arne Larsen, Rørkæret 33, blev enstemmig valgt til revisorsuppleant

b. Stig Hjarlvig, Knold-Åsen 14, fortsætter som revisor.

7.   Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

8.   Eventuelt

PNP bragte emnet træhegn op:

Der er gennem årene opsat en del træhegn på respektive grunde i strid med kravet om levende hegn, jf. §10 i de tinglyste servitutter.

På generalforsamlingen sidste år orienterede PNP om, at grundejerforeningen havde rettet henvendelse til kommunen, idet en grundejer, trods mundtlig og skriftlig påtale, havde valgt at ignorere bestyrelsens anvisninger, og alligevel lod flethegnet opføre. Kommunen rettede i foråret henvendelse til grundejeren med krav om at fjerne det nyopsatte hegn. Grundejeren anførte dengang, at hegnet stod ca. 2,75 meter inde på hans grund, hvilket var i overensstemmelse med Hegnsloven.   

Grundejeren har efterfølgende påklaget denne afgørelse under henvisning til en generalforsamlingsbeslutning i 1998, hvor det blev besluttet ikke at foretage sig yderligere vedrørende ca. 50 ulovlige opførte hegn, men lod det være op til kommunen at håndhæve deklarationen efter henvendelse fra de berørte naboer.

I maj 2013 meddelte kommunens byggesagsbehandler, at grundejerens advokat havde fremsendt en fortegnelse over 50 navngivne grunde, hvor der var opsat faste hegn i området. På den baggrund, og med grundejerens optegnelser, frafaldt kommunen påbud om lovliggørelse i forhold til vedtægternes § 10.

Dog har kommunen meddelt formanden, at såfremt grundejerforeningen på generalforsamlingen beslutter, at administrationspraksis vedrørende hegn i området skal ændres, bedes grundejerforeningen fremsende referat af mødet, hvoraf det fremgår, at generalforsamlingen ophæver den administrationspraksis, der blev besluttet i 1998.

PNP bad efter denne redegørelse om generalforsamlingens stillingtagen til, om servitutternes § 10 fremadrettet skulle tilstræbes overholdt, eller om nyopsætning af træhegn skulle accepteres.

I den efterfølgende afstemning blev det vedtaget, med 27 stemmer for og 1 imod, at opstilling af træhegn fremover ikke skulle accepteres.

(Ref.: Se også formandens beretning i referat af GF 2012)

Bestyrelsen vil efterfølgende fremsende et notat med referater fra generalforsamling for 2012 og 2013.  

 

Græsslåning:

Der blev spurgt om, hvorvidt Grundejerforeningen betalte for slåning af græsarealet ved tilkørslen af Rørkæret, på højre side (nr. 2).

EBH svarede, at det gjorde vi ikke, hvilket også blev bekræftet af ejeren af grunden.

Der blev fremsat forslag om at indhente flere tilbud på græsslåning for at få det billigst muligt.

EBH svarede, at han ville indhente tilbud. Græsslåningen foregår hver 2. tirsdag 10 eller 12 gange om året.

 

Klaus Tindborg afsluttede med at takke for god ro og orden på generalforsamlingen.

 

Rågeleje den

 

Klaus Tindborg            Per Nøhr-Petersen

Dirigent                         Formand