GF 2014

Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje

 

Formandens beretning for 2013/2014

Så er der atter gået et år i grundejerforeningen. Jeg håber, at så mange grundejere, såvel de der har haft sommerhus her i mange år og de nytilkomne har haft mulighed for at nyde tiden heroppe i de prægtige omgivelser. Foråret har allerede meldt sin ankomst med et fantastisk påskevejr.

Det har, alt i alt, været et udmærket år for grundejerforeningen. Hovedvægten i bestyrelsens arbejde blev lagt i forberedelserne og gennemførelse af asfalteringen af nogle af de veje, der trængte til at få fornyet "tæppebelægning". Inklusive nødvendige reparationer af brønde og udskiftning af brønddæksler, kantskæring af rabatter, fejning af veje, beskæring af beplantning langs vejene, blev de samlede udgifter på ca. kr. 467.000. Alle relaterede arbejder blev gennemført som planlagt, og udgifterne hertil blev holdt inden for budgetrammen. Bestyrelsen har lagt en del kræfter i at processen i sin helhed skulle lykkes, og måler vi indsatsen i forhold til de mange positive tilbagemeldinger fra grundejerne, så tillader vi os (noget ubeskedent) at betegne indsatsen som bestået. Det håber vi så, at generalforsamlingen kan tilslutte sig.

På sidste års generalforsamling orienterede vi bl.a. om, at vi agtede at skifte græsslåningsfirma ud med et bedre og billigere, henset til, at udgifter hertil sidste år løb op i kr. 35.000. Det nye firma er allerede i gang, og det ser lovende ud.

Bestyrelsen har over de senere år reduceret antallet af bestyrelsesmøder. I stedet anvendes mailsystemerne flittigt. Udgifterne til mødevirksomhed er derfor reduceret, og udgifterne til EDB software og hardware holdes nogenlunde stabilt. Udgifter i forbindelse med opdatering og vedligeholdelse af vores hjemmeside er gratis.

Bestyrelsen søger fortsat at informere grundejerne om relevante emner via vores hjemmeside www.damgaarden-raageleje.dk og ved udsendelse af "Nyhedsbreve".  Der er udsendt i alt fire nyhedsbreve til 110 grundejere, sidste gang var 14. marts 2014. Vi har orienteret om sidste års generalforsamling, om asfalteringen, og om, at kommunens planer vedrørende kloakering i Rågeleje-Udsholtområdet var udsat 4 - 6 år for vores vedkommende. Vi har varslet om afhentning af storskrald og haveaffald og orienteret om resultatet heraf. Det var 25. oktober 2013.

Helt utidigt kom så den første storm, Allan, den 28. oktober 2013 med en hel del afbrækkede grene. Og så på den igen 05. december 2013, hvor Bodil hærgede ind over området. Det var en skrap dame. Højbro Å gik over sine bredder og stod højt på de grunde, der ligger nærmest åen. Desværre for nogles vedkommende stod der vand op over sokkelhøjde og ind i husene. Undertegnede forsøgte at informere de berørte grundejere, via hjemmesiden, mailadresser og pr. telefon.

Vedrørende kloakering har vi orienteret om, at kommunen helt har skrinlagt planerne hos de ca. 1300 grundejere syd for vores område og øst for købmanden. Vi kan herefter konkludere, at vores område, der ikke har kommunens højeste prioritering, ikke vil blive kloakeret på denne side af år 2020.

Vi har endvidere orienteret om status "hegnsagen". I skrivende stund er der ikke tilført sagen noget væsentligt. Kommunen har fortsat ikke reageret på bestyrelsens henvendelser, men vi søger fortsat en afklaring.

Bestyrelsen er derimod i fortsat kontakt med grundejere, hvis der er ting, som grundejere skal mindes om i forhold til overholdelse af vores "ordensreglement", eller i andre henseender, hvor vi kan være behjælpelige. Foreningens ”Ordensregler” kan ses på hjemmesiden. Jeg lægger stor vægt på, at henvendelser til grundejerne i så henseende klares "over hækken" og i en urban og venlig tone. Så - tak for det.

Bestyrelsen har i det forgangne år - og vil fremadrettet - varetage de forpligtelser, der påhviler os i forbindelse med vejvedligeholdelse af private fællesveje og vil fortsat have fokus på hensigtsmæssig afvanding af vejene via et velfungerende drænsystem. På den måde tilgodeser vi bl.a. hensynet til trafiksikkerheden, i særdeleshed under og efter kraftig regn. Disse tiltag afstemmes efter foreningens aktuelle økonomi, og i overensstemmelse med de beslutninger, der træffes på generalforsamlingen.

Der er ikke indkommet forslag fra grundejerne, der skal behandles på den kommende generalforsamling.

Vi håber på at så mange som muligt møder op til dette års generalforsamling lørdag den 24. maj 2014, kl. 1000 på restaurant Ved Stranden, Rågeleje. Vi vil stå klar med kaffe, rundstykker, en lille én og forfriskninger.

Med ønsket om en god sommer og et dejligt efterår.

De venligste hilsner og på forhåbentlig gensyn

Per Nøhr-Petersen