Referat af GF 2013/14

Grundejerforeningen Damgården – Rågeleje

 

Referat af Generalforsamling 24. maj 2014

Ref.: Lise Nøhr-Petersen

 

Formanden, Per Nøhr-Petersen (PN-P) bød velkommen og indledte generalforsamlingen med at orientere om, at det efter bestyrelsens opfattelse havde været et udmærket år for grundejerforeningen. Formanden præsenterede herefter bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, Erik Hoffmann, var ikke til stede. Formanden oplyste, at Erik Hoffmann, der var på genvalg til bestyrelsen, efter udsendelse af indkaldelsen havde meddelt, at han af personlige grunde alligevel ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsesarbejdet, og at der i konsekvens heraf skulle vælges et nyt bestyrelsesmedlem samt en ny suppleant til bestyrelsen.

Ad 1. Valg af dirigent

Evy Sørensen, Højbrovej 7, blev efter anbefaling af bestyrelsen valgt som dirigent med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet indkaldelsen var blevet udsendt og fordelt d. 23. og 24. april 2014. Dirigenten konstaterede, at der var 33 stemmeberettigede parceller til stede. Gule stemmesedler blev uddelt.

Ad.2. Formandens beretning

Per Nøhr-Petersen (PNP) indledte sin beretning for foreningsåret med at orientere om, at hovedvægten i bestyrelsens arbejde var blevet lagt i planlægningen, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og kontrollen af asfalteringen af vejene i den sydøstlige del af grundejerforeningens område: Lauvemosen, Skovkjærs-Åsen, Steenleng-Åsen, samt Rørkæret vest og det sydligste stykke af Højbrovej. Formanden oplyste, at det beklageligvis ikke var alle grundejere på disse veje, der havde fulgt bestyrelsens skriftlige opfordring om at beskære og klippe ud til vejskel, således, at de store udlægningsmaskiner fra asfalteringsfirmaet Colas kunne gennemføre asfalteringen uden forhindringer. Selve asfalteringsprocessen blev gennemført som planlagt: hurtigt og effektivt – og at de samlede udgifter, inklusive nødvendige reparationsomkostninger – blev holdt inden for budgetrammen. Formanden orienterede videre om, at bestyrelsen i de kommende år vil spare op til fremtidig asfaltering af veje, hvor slidlaget er nedslidt. Bestyrelsens fokusområde er umiddelbart nogle veje i den østlige del af vores område, og næste asfaltering vil kunne sted, tentativt i år 2016/2017.

Foreningen har som forudskikket engageret et nyt firma, der slår græs i sommerhalvåret. Firmaet er allerede godt i gang. Firmaet og bestyrelsen har forhandlet en fordelagtig pris på plads. Der slås græs hver anden onsdag, afhængig af vejret. Samarbejdet med det nye firma lover godt.

Formanden rettede herefter opmærksomheden mod de relativt meget høje træer i området, der under stormene Allan og Bodil i oktober og december udgjorde en risiko for at vælte ned over mennesker, huse, biler, og for at udrette anden tingskade. Mange steder står disse træer ikke særligt stabilt i regnfulde perioder, med et forholdsvist spinkelt rodnet, på, så at sige, gyngende grund. Formanden opfordrede grundejerne til at opnå enighed ”over hækken” med naboerne om at få beskåret eller fældet sådanne træer, og i tilgift kunne skabe lys og luft omkring sommerhusene.

Formanden gjorde det herefter klart, at der ikke er planer om at vores område bliver kloakeret. Årsagen hertil er iflg. kommunen, at nye takster for kloakforsyning, vedtaget i byrådet i 2013, er sat lavere end prisloftet. På grundejerforeningens hjemmeside www.damgaarden-raageleje.dk er der forklaret i detaljer, hvorledes kommunen via Gribvand i stedet agter at leve op til miljøministeriets miljøkrav, ved i løbet af 2014 at iværksætte inspektion af alle spildevandsanlæg fra før 1995. Inspektionen har til hensigt at undersøge, om sivbrønde løber over eller om grundvandet står for højt. Er det tilfældet, modtager man et varsel om, at man skal opføre et nyt, godkendt anlæg. Detaljer herom kan læses på grundejerforeningens hjemmeside eller kommunens hjemmeside.

Formanden omtalte herefter ”hegnsagen” som bestyrelsen fortsat betragter som uafklaret, selvom en grundejer har opnået at få dispensation for et ulovligt, nyopført lamelhegn, med elementer på 180 x 180 cm, efter først at have modtaget et påbud om, at det i 2012 nyopførte hegn skulle fjernes. Grundejeren har efter at have modtaget varslet, efter det oplyste, været rundt i vores område og optalt ca. 50 hegn i skel, der ikke overholder de krav, der er specificeret i deklarationens § 10. Bestyrelsen kender ikke listen, og ved således ikke, om lave hegn eller om f.eks. havelåger er talt med. Kommunen har dog oplyst, at grundejeren har udarbejdet en liste over grundejere med sådanne hegn, og at disse formastelige grundejere er blevet indberettet til kommunen. Hvad konsekvensen af denne indberetning er, ved bestyrelsen ikke. Kommunen har tilsyneladende godkendt listen, hvilket bestyrelsen stiller sig helt uforstående overfor. Kommunen meddelte grundejeren dispensation i marts 2013. Grundejerforeningen blev ikke partshørt forud for afgørelsen, og afgørelsen blev alene meddelt grundejeren og dennes advokatfirma. Bestyrelsen blev først orienteret om dispensationen ved en tilfældighed, og kun fordi formanden rykkede for svar på to indsigelser i maj 2013, umiddelbart før sidste års generalforsamling. Formanden mindede om, at bestyrelsen har gjort det klart over for kommunen, at grundejerforeningens medlemmer på sidste års generalforsamling med 99% af stemmerne tilkendegav, at grundejerforeningen ønsker at respektere deklarationens § 10, og at vi ikke derfor vil acceptere etableringer af nye faste træhegn i vores område. Bestyrelsen søger en fortsat afklaring i sagen, der betragtes som principiel.

Formanden nævnte afslutningsvis et par tilfælde, hvor nogle grundejere havde anvendt fællesarealerne til flere måneders opmagasinering af kvasbunker i forbindelse med oprydning på grundene efter de to storme i 2013. Efter formandens henvendelse til grundejerne har det været muligt at samordne afhentning af haveaffaldet via ”vores” faste vognmand. Formanden mindede om, at det i følge foreningens vedtægters § 14 kun er tilladt at udlægge haveaffald højest en måned før den fælles afhentning af haveaffald, som almindeligvis finder sted i uge 43.  

Beretningen blev vedtaget med applaus.

Fru Friborg, Rørkæret 20, spurgte om det var muligt, at bestyrelsen kunne kontakte ejeren af den container, der i årevis har været placeret tæt på vejskel på adressen Rørkæret 17, for at få den fjernet. Formanden svarede, at ejeren sidste år havde efterkommet formandens henstilling om at der blev foretaget omfattende oprydning omkring ejendommen, og at han igen vil tage kontakt til ejeren angående containeren. (Note: Brev afsendt til ejeren dagen efter generalforsamlingen. Ejeren har telefonisk meddelt formanden, at containeren kun kan tømmes af ham, og at det er hensigten at fjerne containeren, når ejeren igen er tilbage i DK i september 2014).  

  Ad.3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2013 til godkendelse

Foreningens kasserer Erik Baltzer Hansen (EBH) gennemgik regnskabet i detaljer, og konstaterede bl.a., at regnskabet udmærkede sig ved, at alle havde indbetalt hhv. kontingenter og vejbidrag, og at der således ikke var restancer. Derudover havde der igen i år været fokus på at reducere udgifter når og hvor det havde været muligt.

Jørgen Larsen, Grusbakke-Åsen 14, sagde, at det var berettiget at give bestyrelsen en stor tak for deres arbejde, og at det var imponerende, at vi ikke har nogen restancer.
Vedrørende selve opstillingen af regnskabet, efterlyste Jørgen Larsen en mere forenklet form. Efter en længere debat i god og munter tone om generelle regnskabsprincipper og en eventuel anderledes journalisering af hhv. vejbidrag og vejfond, landede debatten med at kassereren konkluderede, at der ikke for nærværende ville blive ændret på den aktuelle opstillingsmåde.  
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget med applaus.

Ad.4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for år 2015.

EBH fremlagde budgetforslaget med bemærkningen om, at man kunne forudse en reduceret udgift til græsslåning. Kassereren foreslog at vi fortsætter med samme vejbidrag og kontingent. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Ad.5. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 5

Per Nøhr-Petersen, Steenleng-Åsen, blev enstemmigt genvalgt til formand

Helen Beim, Lerbjerg 6, blev enstemmigt genvalgt som sekretær.

Suppleant Tove Nygaard Jensen, Højbrovej 11, blev enstemmigt indvalgt som bestyrelsesmedlem i stedet for Erik Hoffmann, Knold-Åsen 3, som har meddelt, at han ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen,

Gert Mejdal Jacobsen, Grusbakke-Åsen 3, blev valgt som suppleant med applaus.

Ad. 6. Valg af revisor i henhold til vedtægternes § 12

Stig Hjarlvig, Knold-Åsen 14, blev enstemmigt genvalgt som revisor.

Ad.7. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har jf. Indkaldelse til generalforsamlingen fremsat forslag om, at der etableres en ekstra fællesafhentning af haveaffald i foråret, tentativt i maj måned.

Forslaget blev vedtaget med 28 stemmer for.

Note: Der kan fortsat afleveres begrænsede mængder haveaffald til genbrugsstationen i Højelt på midlertidige pladser. Større mængder og farligt affald køres som oplyst på f.eks. genbrugsstationen i Skærød.

Gunhild Larsen, Rørkæret 33: Kattehus kan afhentes på adressen.

Frank Bidstrup, Skovkjærs-Åsen 3: Spurgte, om man kunne bede græsslåningsfirmaet om at slå græsrabatterne helt ind til vejskel. Formanden svarede, at grundejerne iflg. vedtægterne var ansvarlig for at vedligeholde et stykke på 1 meter fra vejskel, og at det i sidste ende vil være et spørgsmål om tid og penge.

Note: Græsslåningsfirmaet har efterfølgende indvilget i at slå til skel, hvor det ikke sinker proceduren, og hvor det kan undgås at blive ramt af svirp fra udhængende grene.

Ad. 8. Eventuelt

Anna Ziemianska Schad, Rørkæret 25, foreslog, at man skulle søge om EU støtte til kloakering af området. Efter en længere debat blev man enige om at afvente en overordnet, politisk stillingtagen til spørgsmålet.

Erik Baltzer Hansen meddelte, at han havde kontakt til håndværkere, der var interesseret i at reklamere for deres firmaer på foreningens hjemmeside, og at det kunne være en god service for grundejerne. Formanden svarede, at man kunne finde disse håndværkere i gratisavisen Ugeposten, og at der ikke ville blive reklameret for private firmaer på hjemmesiden.

Jette Malling Sørensen mindede om, at man i forbindelse med forårsbeskæring af buske og træer skulle tage behørigt hensyn til ynglende fugle.

Carsten Coto, Skovkjærs-Åsen 13 orienterede om, at han var blevet opkrævet en ekstra regning for i forbindelse med tømning af hans spildevandstank, fordi dækslet vejede over 50 kg. På spørgsmålet om, hvor man evt. kunne skaffe et dæksel, der vejede mindre end 50 kg., blev det oplyst, at Vejby Trælasthandel kunne være et godt bud.

Carsten Coto oplyste videre, at han af GribVand var blevet opkrævet ekstra regning for et forbrug på 269 m3 for en periode i vinter, hvor huset havde ubeboet, og hvor der havde været lukket for vandet.

GribVand havde afvist hans klage. Coto fører sagen videre ved forbrugerombudsmanden.

Anders Dueholm Kirkegaard, Højbrovej 10, Gjorde opmærksom på, det er vanskeligt at høre, hvad der bliver sagt, når man sidder bagerst i lokalet. Foreslår, at man finder et andet lokale til næste år, eller at de, der har noget at sige, anvender mikrofon. Forslaget blev taget til efterretning.

 

--- 0 ---

 

Dirigenten afsluttede med at takke for god ro og orden på generalforsamlingen, og ønskede alle en god sommer.

 

Rågeleje den 09. juni 2014

 

Evy Sørensen                                                     Per Nøhr-Petersen

Dirigent                                                               Formand