2. best.møde 2014/2015

Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje

 

Referat af 2. bestyrelsesmøde 2014/15 den 15. januar 2015

Mødet begyndte kl. 1100.
Fraværende var Tove Nygaard Jensen.


Generel orientering.
Formanden orienterede om, at grundejerforeningens hjemmeside fortsat, løbende holdes opdateret om væsentlige tiltag og begivenheder, der skønnes at have grundejernes interesse.
Bestyrelsen har i foreningsåret udsendt to nyhedsbreve til grundejere, der har en af bestyrelsen kendt mailadresse: 1. nyhedsbrev blev udsendt den 22. juni 2014, der omhandlede opsætning af faste hegn. 2. nyhedsbrev blev udsendt den 1. oktober 2014, der indeholdt referat af foreningsårets 1. bestyrelsesmøde, der blev afholdt 28. august 2014.


Vejvedligeholdelse, generelt.
Det lavtliggende område i svinget på Lerbjerg ved no. 6 - 10 har de senere år været på ”obs”listen, da der i regnfulde perioder samles en del overfladevand på vejen og på de tilstødende grunde. Området blev sidste år vurderet af hhv. en kloakmester og en repræsentant for det firma, der forestår asfalteringen af vores veje. Der er endnu ikke truffet en endelig afgørelse om, hvorledes overfladevandet bedst kan ledes bort. Det blev besluttet at kloakmesteren kontaktes igen i løbet af foråret, med henblik på at undersøge muligheden for en løsning, hvor der i det lavtliggende område nedsættes en eller to brønde, der kan tilsluttes det eksisterende dræn. Dette dræn løber nær skel mellem no. 6 og 8, og derfra ud i Højbro Å.
En tidligere løsningsmodel med en asfaltering med hældning er hermed ikke længere aktuel.


Græsslåning af grundejerforeningens rabatter.
Der er generelt udtrykt tilfredshed med det haveselskab, der sidste år varetog græsslåning af rabatterne. Det blev besluttet at haveselskabet fortsat skal varetage denne opgave for grundejerforeningen.

 
Regnskab 2014.
Foreningens kasserer, Erik Baltzer Hansen, fremlagde regnskab for 2014. Nøgletallene viste, at foreningen kom ud med et overskud på kr. 10.935,48. Budgettet var kr. 4.150.
Medlemstallet er 169 fuldt betalende medlemmer og 16 parceller, der opkræves vejbidrag.
Ingen medlemmer i foreningen er i restance.
Vejfonden viste en beholdning på kr. 82.437,50 mod et budget på kr. 97.500. Årsagen til budgetoverskridelse skal findes i en tiltrængt reparation af slidlaget på den den østlige del Rørkæret og den nordlige del af Højbrovej. Firmaet udførte disse arbejder den 26. november 2014, inden der var risiko for, at frosten ville sætte ind, og at beskadigelserne i vejene ville blive forværret.
Som tidligere meddelt blev posten "Afhentning af storskrald og haveaffald" en anden væsentlig budgetoverskridelse, nemlig kr. 46.650 mod budgetteret kr. 30.000. To storme og kraftig vækst var årsagen hertil.
Der er dog lyspunkter i regnskabet. Bestyrelsen er billig i drift: Udgifter til generalforsamling og bestyrelsesmøder var kr. 6.680 mod budgetteret kr. 10.000.
EDB hard- og software blev kr. 2.200 mod budgetteret kr. 7.000.
Græsslåning: kr. 30.000 mod budgetteret kr. 33.750
Andre nøgletal: De samlede indtægter var som budgetteret i runde tal kr. 104.500. De samlede udgifter var en anelse mindre end budgetteret: kr. 93.400 mod kr. 100.250.
Der er i alt overført kr. 11.225 til de frie reserver (kassebeholdningen), mod budgetteret kr. 4.150.
Kassebeholdningen udgør pr. 31. dec 2014 kr. 84.280,52
Vejfonden indeholder kr. 88.283,82.
Foreningens samlede aktiver udgør pr. 31. december 2014: kr. 173.914,34.

Foreningens bestyrelse tiltrådte og underskrev regnskabet. Stor ros til foreningens kasserer Erik.
Regnskabet forelægges nu foreningens revisor til eftersyn og godkendelse.

Kassereren fremlagde herefter budgetforslag for 2016.
Der er i budgetforslaget taget højde for, at der i foråret 2015 vil være en "ekstra" afhentning af haveaffald. Datoen tilgår. I forhold til 2015-budgettet på kr. 40.000, forhøjes beløbet til kr. 45.000.
Det blev desuden besluttet at hæve beløbsrammen for for posten "vejvedligeholdelse" fra kr. 25.000 til kr. 50.000, med henblik på, at kunne dække udgifter til afvanding af det lavtliggende område på Lerbjerg.
Bestyrelsen godkendte budgetforslaget for 2016, som sammen med regnskabet for 2014 vil blive forelagt generalforsamlingen til gennemgang og godkendelse.


Kloakering i dele af Rågelejeområdet-Udsholtområdet.
Kommunen har tidligere meddelt, at de ca. 1300 spildevandsanlæg i ovennævnte område administrativt overgår til arbejdet med spildevand i åbent land, og at administrationen vurderer, at kortlægning af afløbsforholdene er blevet gennemført sidste år, og at det fortsætter i år. Vi kan forvente, at eventuelle udstedelser af påbud kan afsluttes i løbet af 2015. På den måde kan kommunen opfylde de basisbetingelser, der er udgangspunktet for de statslige vandmiljøplaner.
Bestyrelsen har tidligere, bl.a. på sidste års generalforsamling og efterfølgende på foreningens hjemmeside, orienteret om, at kommunen har meddelt, at man på Teknisk Udvalgs møde den 12. marts 2014 besluttede, at grundejere, der har en spildevandstilladelse, der er udstedt før ca. 1995, vil modtage et brev, hvor man får at vide, at en kloakmester vil komme på besøg for at inspicere spildevandsanlægget.
Det har imidlertid vist sig, at grundejere med nyere sommerhuse og nyere spildevandstilladelser fra eksempelvis 2004 og 2005, i løbet af januar måned også har modtaget skrivelser fra kommunen om, at deres anlæg skal inspiceres. Undertegnede har derfor rettet henvendelse til kommunens miljøsagsbehandler, Mette Hein, tlf. 72498201, og har fået bekræftet, at det beror på en fejl. Sådanne nyere anlæg skal ikke inspiceres. Årsagen til forvirringen er efter al sandsynlighed, at kommunen har udsendt breve til alle grundejere uden skelen til hvem der har nyere spildevandstilladelser end fra "ca. 1995". Konsekvensen er, at kommunen unødigt ulejliger grundejere, og at kommunen spilder tid og penge på at en kloakmester inspicerer velfungerende anlæg og udarbejder rapporter, der næppe skal anvendes til noget som helst.
Såfremt grundejere med nyere spildevandstilladelser end fra ca. 1995 har modtaget varsel om inspektion af spildevandssystemet, bør man kontakte ovenfornævnte sagsbehandler, for i det mindste at udbede sig en forklaring. Efter al sandsynlighed beror det på en administrativ fejl, og man kan dermed give sit bidrag til at minimere kommunal resourcespild på dette område.

   
Generalforsamling 2015.
Generalforsamling 2015 afholdes lørdag den 30. maj 2015 kl. 1000 – 1200 på restaurant Ved Stranden, Rågeleje.
Vi minder om, at forslag til generalforsamlingen skal være fremsendt til bestyrelsen senest 31. marts 2015.
Mødet sluttede kl. 1400.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Under mottoet frisk luft og sund fornuft ser vi frem til forårets snarlige komme.
På gensyn
PBV
Per Nøhr-Petersen

Note: Foreningens kasserer, Erik Baltzer Hansen, har efterfølgende meddelt, at han indstiller sit virke i bestyrelsen ved periodens udløb, dvs. på generalforsamlingen 2015. Bestyrelsen er taknemmelig for Eriks uegennyttige og engagerede indsats, hvor alle aktiviteter omkring bestyrelsesarbejde i almindelighed og regnskabsførelse i særdeleshed er blevet udført på fremragende vis.

Bestyrelsen vil på Generalforsamling 2015 indstille, at suppleant til bestyrelsen, Gert Majdal Jacobsen, Grusbakke-Åsen 3, overtager jobbet som grundejerforeningens fremtidige kasserer.