3. best.møde 2014/2015 marts 2015

Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje

Referat af 3. bestyrelsesmøde 2014/15 den 31. marts 2015

Mødet begyndte kl. 10.

Mødedeltagere:
Formand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem samt suppleant til bestyrelsen. Fraværende var næstformanden.

Generel orientering.
Formanden orienterede om, at bestyrelsen den 02. marts 2015 havde modtaget den triste meddelelse, at bestyrelsens næstformand, Ole Christiansen, er blevet ramt af sygdom og at Ole desværre ikke kan fortsætte med bestyrelsesarbejdet.
Formanden fremhævede det værdifulde arbejde, som Ole har lagt i sit mangeårige virke i skiftende bestyrelser, til gavn og glæde for foreningens grundejere. Ole har igennem mange år været foreningens ansvarsbevidste kasserer, og i de sidste 4 år var Ole foreningens fortræffelige næstformand.
Formanden tilkendegav, at han var overbevist om at han talte på alle grundejeres vegne, når han udtrykte en stor tak for den betydelige, frivillige indstats, som Ole har ydet for grundejerforeningen. Den samlede bestyrelse ønsker Ole god bedring og alt det bedste for ham og hans familie fremover.
 
Bestyrelsens nye sammensætning
Foreningens kasserer, Erik Baltzer Hansen, har tidligere tilkendegivet, at han ikke ønsker genvalg på den kommende generalforsamling den 30. maj 2015. Men som situationen tegner sig, har Erik tilbudt at modtage genvalg for endnu en periode på posten som kasserer. Det tilbud har bestyrelsen naturligvis taget imod.
Formanden takkede bestyrelsesmedlemmerne for den store opbakning og tillid, som er blevet udvist af alle i det forgangne foreningsår, og gav udtryk for, at han så frem til et godt og stabilt, fremtidigt samarbejde.
Herefter ser den nye sammensætning af bestyrelsen således ud:
Formand: Per Nøhr-Petersen
Næstformand: Tove Nygaard Jensen. Ny periode. Skal godkendes af generalforsamlingen
Kasserer: Erik Baltzer Hansen. Ny periode. Skal godkendes af generalforsamlingen.
Sekretær: Helen Beim
Bestyrelsesmedlem: Gert Majdal Jacobsen.
Ny suppleant til bestyrelsen skal vælges på generalforsamlingen.

Vigtige datoer
Afhentning af haveaffald - og kun haveaffald - finder sted i uge 19:

04. maj - 08. maj 2015

Generalforsamling finder sted

30. maj 2015, kl. 10 - 12 på Café ved Stranden

Indkaldelse forventes at blive udsendt til grundejerne primo maj 2015. Cafe Ved Stranden har i mellemtiden fået nye ejere. Erik og Heidi har overdraget til David.  

Vejvedligeholdelse, græsslåning, økonomi mv.
Intet nyt at berette på nuværende tidspunkt.

Orden, hegn mv.
En grundejer har igennem flere år haft en container placeret i skel/ meget tæt på skel. Med henvisning til Grundejerforeningens vedtægters § 2 og områdedeklarationens § 10 samt klager fra grundejere, har bestyrelsen anmodet grundejeren om at containeren skal fjernes, ved skrivelser i 2013, 2014 og sidst medio marts måned 2015, med frist pr. 31. marts 2015. Da denne frist er udløbet, er sagen nu overdraget til Gribskov Kommunes Tekniske Område.


Eventuelt
Intet af bemærke.

Mødet sluttede kl. 12.

Pbv./Per Nøhr-Petersen