GF 2016 FM eretning

Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje

Formandens beretning for 2015/2016

Grundejerforeningens bestyrelse byder velkommen til en forhåbentlig dejlig, varm og solrig sæson 2016/2017, hvor vi sammen med familie og gode venner kan nyde de smukke omgivelser i en rolig og afslappet atmosfære. Det er altid en stor fornøjelse at komme herop og nyde de grønne hegn og de mange velplejede grunde. Sammen med de grønne fællesarealer udgør området en smuk helhed. Frisk luft, fuglefløjt, kort afstand til havet, og rådyrene der lige har nappet hele striben af stedmoderblomster og tulipaner – det fås ikke meget bedre. J

Det er bestyrelsens håb, at alle grundejere fortsat vil medvirke til at bevare det høje niveau, ihukommende ”at der jo altid er plads til forbedringer”

Høje træer
Mange grundejere har erkendt, at der kan være et misforhold imellem meget høje træer og det fundament, disse træer står på. Den relativt høje grundvandsstand gør, at mange af de høje træer står ustabilt, hvilket øger risikoen for, at træerne vælter i de storme, der desværre er tiltagende i antal og ofte i styrke. Vi konstaterer, at flere og flere grundejere lader de træer, der kan give problemer, fælde, og at mange benytter sig af ordningen med afhentning af haveaffald, hvilket jo på den anden side også har den konsekvens, at udgifterne hertil er stadig stigende.

Afhentning af storskrald og haveaffald
Efterårets afhentning af storskrald og haveaffald i oktober 2015 forløb planmæssigt. Der blev afhentet ca. 12 læs haveaffald og ét læs storskrald. Det skal i den forbindelse pointeres, at der ved forårsafhentningen her i maj måned og fremtidige efterårsafhentninger kun medtages haveaffald –  herefter er det op til grundejerne selv at bortskaffe storskrald.  

Gode tips om høje træer i skel
Bestyrelsen lagde i september 2015 en artikel ud på hjemmesiden (www.damgaarden-raageleje.dk), der giver nogle forhåbentlig nyttige råd om, hvorledes man kan forholde sig, hvis der opstår uenighed mellem grundejere om, hvorvidt naboens træer er blevet for høje.
Skulle sådanne situationer opstå, er det allerbedste råd: Snak med hinanden, og tal jer til rette om tingene. Find en fair løsning. Og helst i en god tone.

Stormene Gorm og Helga
30. november 2015 rasede stormen ”Gorm” hen over landet, efterfulgt af ”Helga” den 3. december. Ca. 25 træer væltede i vores område og påførte nogle grundejere enkelte tingskader. Oprydningsarbejdet er gået nogenlunde planmæssigt, vejret i december og januar taget i betragtning. Bestyrelsen fik i perioden efter stormene mange henvendelser fra grundejere, der på grund af væltede træer havde behov for at komme i kontakt med naboer. Det er mit indtryk, at det lykkedes ganske godt, ligesom det er mit håb, at man er nået frem til brugbare løsninger på de problemer, som stormene forårsagede.

Samlet træfældningsordning med Hededanmark
I forbindelse med træfældning har flere grundejere udvist interesse for, at der bliver etableret en eller anden form for koordineret træfældningsordning. Bestyrelsen har derfor taget kontakt til Hededanmark, for at forhøre sig om mulighederne. En repræsentant for selskabet har givet tilsagn om at være til stede på generalforsamlingen, for at give en orientering om, hvorledes et sådant projekt kan gennemføres.

Vejvedligeholdelse/Asfaltering
I november 2015 besluttede bestyrelsen at igangsætte asfalteringenaf hhv. Grønneweys-Åsen øst for Dams-Åsen, Knold-Åsen ligeledes øst for Dams-Åsen samt den sydlige del af Højbrovej. Asfalteringen af alle tre veje blev udført den 30.november 2015 på meget tilfredsstillende vis.
Ovenstående projekt til ca. kr. 250.000 var oprindeligt budgetteret til at skulle gennemføres i 2017, men vejenes dårlige tilstand taget i betragtning, fandt bestyrelsen det tilrådeligt at fremskynde asfalteringen inden frosten satte ind.  

Rensning af regnvandsbrønde og drænsystemer
Bestyrelsen har gennemført rensning af flere regnvandsbrønde, der ikke har fungeret optimalt. Det drejer sig bl.a.om brønde på Lauvemosen, Skovkjærs-Åsen og Møllemosen.
Derudover har det været nødvendigt at rense og spule selve drænrørsystemet under Skovkjærs-Åsen, således at der er frit løb til Højbro Å.

Problemer med overfladevand på Lerbjerg
I den nordlige del af området, lige uden for grundejerforeningens område, nærmere bestemt på grunden Lerbjerg 1/Lundevej 27, sprang et drænrør læk i december 2015, med det resultat, at store mængder vand flød ned ad terrænet og ned over vejen Lerbjerg, der hører til vores grundejerforening. Det har på grund af vejrliget ikke været muligt at etablere et nyt drænrør. Ret så store vandmængder er i perioder løbet ned over Lerbjerg til stor gene for grundejerne i no. 4 – 8. Situationen dér er endnu ikke helt afklaret, men der ydes en fælles indsats for at få udbedret skaderne så hurtigt, som det er muligt.
Nærmere om situationen dér vil tilgå på generalforsamlingen.

Økonomi
For at kunne gennemføre den tiltrængte asfaltering af hhv. Knold-Åsen og Grønneweys-Åsen øst for Dams-Åsen og den sydlige del af Højbrovej har det været nødvendigt at ”trække lidt på kontoen”. Regnskabsteknisk har vejfonden "lånt" af foreningen til at dække udgifter til dette projekt. Ved udgang af 2015 var der derfor et underskud i vejfonden på lidt over kr. 50.000, et underskud, der nu er udlignet. Samlet set havde foreningen en kassebeholdning på ca. kr. 80.000 ved årets udgang.
Regnskabet er godkendt af bestyrelsen og godkendt uden anmærkning af revisor.      

Fremtidige projekter
Det er hensigten, at der afsættes midler til at få asfalteret Lerbjerg i løbet af 2016/2017.
Derudover tyder meget på, at der er et brud på en drænledning på Egemosevej 1 – 3.

Fremtidige projekter vil i væsentlig grad være betinget af udgiftstørrelsen på projektet på Lerbjerg.

Kontingent og vejbidrag 
Det er bestyrelsens forslag, at kontingent og vejbidrag forbliver uændret. 

Med venlig hilsen og på gensyn til generalforsamlingen

Per Nøhr-Petersen