Referat af GF 2016

Grundejerforeningen Damgården – Rågeleje

 

Referat af Generalforsamling 28. maj 2016

Ref.: Lise Nøhr-Petersen

 

På bestyrelsen vegne bød grundejerforeningens formand velkommen til den årlige generalforsamling. Formanden (FM) glædede sig over, at så mange medlemmer var mødt op. FM bød velkommen til nye medlemmer på hhv. Lerbjerg 10, Skovkjærs-Åsen 2, Knold-Åsen 19, Grusbakke-Åsen 12 og Rørkæret 28. Efterfølgende bød FM velkommen til nye medejere på Rørkæret 20.

Ad. 1 Valg af dirigent
FM foreslog, at sidste års dirigent, Kirsten Talbro Laraignou, Fyrrevej 3, igen i år blev valgt til dirigent, hvilket blev vedtaget med applaus.

Generalforsamlingen blev indledt med fællessang: ”Det er i dag et vejr – et solskinsvejr”. Smukt klingende, og akkompagneret af bestyrelsens næstformand Tove Nygaard Jensen.

Dirigenten takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet, og at indkaldelserne indeholdt dagsorden, bilagt foreningens reviderede regnskab samt bestyrelsens budgetforslag for 2017 og endelig ”formandens beretning for foreningsåret 2015/2016”. Alt i overensstemmelse med vedtægternes § 9.
Dirigenten oplyste, at der var 30 stemmeberettigede til stede, og gav derefter ordet til FM.

Ad. 2 Formandens beretning
FM indledte beretningen med at konstatere, at det havde været et godt år for grundejerforeningen, dog med nogle ubehagelige udfordringer, ikke mindst for flere grundejere på Lerbjerg i den nordlige del af vores område.

FM understregede, at bestyrelsen fortløbende bestræber sig på at administrere grundejerforeningens midler bedst muligt og i overensstemmelse med vedtægternes formålsparagraf. FM roste medlemmerne for, sammen med bestyrelsen, at medvirke til, at vi fortsat kan bevare det høje niveau i vores rekreative, grønne område.
FM nævnte, at to storme, Gorm og Helga, den 30. november og 3. december 2015, havde væltet ca. 25 træer, og at de heldigvis kun havde anrettet begrænset tingskade. Flere og flere grundejere har i de senere år erkendt, at de alt for høje træer udgør en øget risiko for at vælte, i særdeleshed fordi grundvandsstanden i området er ekstraordinær høj. Som følge heraf står mange høje træer ustabilt. Der er derfor en øget risiko for, at træerne vælter i de storme, der desværre er tiltagende i såvel antal som i styrke. FM konstaterede, at flere og flere grundejere lader de træer, der kan give problemer, fælde, og at mange havde benyttet sig af såvel efterårsafhentningen af haveaffald som den netop gennemførte forårsafhentning, hvor vognmanden i begge tilfælde har afhentet 12 læs haveaffald.

FM nævnte i den forbindelse, at forårsafhentningen af haveaffald skal betragtes som en forsøgsordning, som bestyrelsen meget gerne ser fortsætter, men som på den anden side må vige, såfremt der opstår andre, akutte økonomiske udfordringer, der skal tages hånd om.  

FM oplyste, at de to storme havde sendt bestyrelsen på ”overarbejde”, fordi mange grundejere havde behov for at komme i kontakt med hinanden, for at få afklaret eventuelle problemer omkring de væltede træer. FM henledte i den forbindelse opmærksomheden på, at man altid når længst, når sådanne samtaler og forhandlinger foregår i en god tone.
FM henviste til en artikel som bestyrelsen har lagt ud på hjemmesiden: ”Gode tips om høje træer i skel”.  Artiklen giver nogle forhåbentlig nyttige råd om, hvorledes man kan forholde sig, hvis der opstår uenighed mellem grundejere om, hvorvidt naboens træer er blevet for høje. Artiklen ”Gode tips om høje træer i skel” giver endvidere et indblik i hvordan eventuelle konflikter kan løses, hvis træerne kaster skygger ind over naboens hus, tager udsigten og måske er til fare for at vælte i en storm. FM oplyste, at artiklen endvidere behandler Hegnslovens bestemmelser, og hvad der i øvrigt forstås ved ”den almindelige tålegrænse” i forbindelse med ”almindelig naboret”.

FM kom herefter ind på emnet ”en samlet træfældningsordning med Hededanmark”, som flere grundejere har givet udtryk for at være interesseret i. FM oplyste, at bestyrelsen meget gerne ville koordinere tilmeldingerne fra de grundejere, der ønskede at modtage tilbud på at få fældet træer, og formidle kontakten til Hededanmark. Det blev annonceret, at Jesper Steen Pedersen fra Hededanmark ville præsentere emnet på et senere tidspunkt under generalforsamlingen.    

FM orienterede herefter om, at bestyrelsen i efteråret havde inspiceret vejenes tilstand, og at det blev besluttet at fremskynde asfalteringen af hhv. Grønneweys-Åsen øst for Dams-Åsen, Knold-Åsen ligeledes øst for Dams-Åsen samt den sydlige del af Højbrovej. Asfalteringen af alle tre veje blev udført den 30.november 2015 på meget tilfredsstillende vis. Projektet kostede ca. kr. 250.000, og var oprindeligt budgetteret til at skulle gennemføres i 2017, men vejenes dårlige tilstand taget i betragtning, gjorde, at det var tilrådeligt at fremskynde asfalteringen. FM fortalte, at man havde ”lånt” af vejfonden, til at dække størsteparten af udgifterne til asfalteringen, men at det beløb nu var udlignet.  

I forbindelse med vejvedligeholdelse meddelte FM, at foreningen inden for den seneste årrække har fornyet asfaltbelægningen på de veje, hvor det har været tiltrængt, og at der, som det ser ud lige nu, kun udestår to vejstykker på Lerbjerg og et stykke af Lundevej i den nordlige del af vores område.

FM orienterede videre om, at bestyrelsen i løbet af året har gennemført rensning af flere regnvandsbrønde på Lauvemosen, Skovkjærs-Åsen og Møllemosen, og at det har været påkrævet at rense og spule selve drænsystemet under Skovkjærs-Åsen, således at der nu er vished for, at overfladevandet i det område føres effektivt gennem drænrørsystemet, og ned til Højbro Å.

FM omtalte herefter problemer med overfladevand på Lerbjerg, hvor et brud på en drænrørsledning placeret på Lerbjerg no. 1 har forårsaget, at vandet reverenter talt, siden december 2015, i lange perioder, har væltet ned ad vejen Lerbjerg. Dette til stor gene for grundejerne mellem no. 4 til no. 8.
Lerbjerg no. 1 er placeret uden for vores grundejerforenings ansvarsområde, og grundejeren er derfor ikke medlem af vores grundejerforening.   
Vinterperioden tillod i første omgang ikke, at der blev arbejdet på at udbedre skaden på rørsystemet. Først senere blev der etableret et forholdsvist primitivt system, der i visse perioder, og kun i begrænset omfang, ledte vandet gennem rørsystemet til Højbro Å.
FM orienterede om, at bestyrelsen i snart et ½ år har været i dialog med grundejeren på Lerbjerg no. 1, hvor det centrale i korrespondancen har kredset om spørgsmålet om, hvad årsagen til problemet skyldes og hvem, der bærer ansvaret.
Beskyldningerne mod vores grundejerforening har været mange, hvilket bestyrelsen dog konsekvent har afvist.
Den 23. maj 2016 tog bestyrelsen initiativ til at få drænsystemet spulet igennem, samtidig med, at drænsystemet blev undersøgt med kamera. Resultatet blev, at der blev suget ret så store mængder sand, jord og fragmenter af drænrør op. Efter bestyrelsens mening kan der ikke herske tvivl om, at disse elementer stammer fra bruddet på drænrørsledningen på Lerbjerg no.1.
Men vigtigst af alt: Drænrørsforbindelsen fra Lerbjerg og til Højbro Å er intakt og virker efter hensigten.
Resultatet er meddelt grundejeren, og bestyrelsen har gentaget ønsket om, at grundejeren snarest igangsætter reetableringen at rørsystemet på hans grund. Grundejeren har indtil nu ikke reageret på bestyrelsens opfordring.
Note: FM besigtigede mandag den 30. maj 2016 forholdene på Lerbjerg, og kunne konstatere, at drænrørssystemet efter alt at dømme, nu er blevet reetableret, og at grunden er planeret. Det kunne betyde, at forholdene endelig er bragt i orden.
Hvis den forudsætning holder, kan vejen Lerbjerg tørre ud i løbet af sommeren, og udbedringsarbejdet vil kunne påbegyndes, når bestyrelsen, i samråd med kloakmester og et asfaltfirma, har truffet endelig beslutning om, hvilke tiltag, der skal iværksættes.

FM orienterede videre om, at foreningens hjemmeside var velbesøgt. ca.16.000 ”hits” pr. år, og at der indtil nu i 2016 havde været ca.7.000, der havde været inde på hjemmesiden.

For så vidt angår fremtidige projekter, meddelte FM, at der ville være fokus på asfaltering mv. på Lerbjerg samt reparation af en drænrørsledning omkring Egemosevej i nævnte prioritetsorden.

Dette afsluttede FMs beretning.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen:

Ole Frydensbjerg, Rørkæret 21, stillede spørgsmål om, hvem der er ansvarlig for asfalteringen ud for Lerbjerg no. 1. FM svarede, at forholdene omkring Lerbjerg endnu ikke var endelig afklaret.  

Ole Frydensbjerg, Rørkæret 21, stillede spørgsmål om, om ikke de sten, der er lagt i rabatten ud for Lerbjerg no. 2, skal fjernes. FM svarede, at han, ligesom tidligere, havde været i dialog med grundejeren, og at han atter en gang ville påtale dette forhold for ham. 

Ole Frydensbjerg, Rørkæret 21, gjorde opmærksom på, at det var vigtigt at man som spørger oplyste sit navn.  

Ole Frydensbjerg, Rørkæret 21, gjorde opmærksom på, at der havde samlet sig meget vand ud for Egemosevej 2, og at der sikkert var et brud på en rørledning, samt at skaden sikkert ville blive vanskelig at lokalisere og udbedre. FM svarede, at det tager bestyrelsen sig af.

Pia M.W. Olsen, Lerbjerg no. 5 stillede forslag om, at man på Lerbjerg lagde drænledninger ned i rabatten langs hendes indkørsel i no. 5, og videre langs Pia Olsens skel og ned til den eksisterende regnvandsbrønd, der er placeret over for no.6, før man påbegynder asfaltering af vejstykket ud for Pia Olsens indkørsel. FM svarede, at der på den ene side skal tages højde for i hvilken orden udbedringsarbejderne skal igangsættes, og at der på den anden side skal tages hensyn til de økonomiske forhold, der ikke umiddelbart tillader, at alt kan lade sig gøre på én gang. Det må tages i etaper, ligesom det må afvejes, i hvilket omfang grundejerforeningen skal bekoste et sådant arrangement.

Ole Frydensbjerg, Rørkæret 21, ønskede at spørgsmålet om faste hegn i området blev taget op til fornyet debat og en endelig afklaring. Ole Frydensbjerg blev afbrudt af FM, der konkluderede, at der de sidste år var brugt rigtig megen tid på den sag, og at der i juli 2014, fuldt og endeligt var sat punktum i den sag af Gribskov Kommune, og at kommunens afgørelsen var taget til efterretning af bestyrelsen.
Note: Sagen er senest grundig belyst i såvel ”Formandens beretning 2015” som ”Referat af Generalforsamling 30. maj 2015”. Emnerne kan læses på grundejerforeningens hjemmeside www.damgaarden-raageleje.dk

Formandens beretning blev godkendt med applaus.

Ad. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet, med følgende tilføjelser: FM havde fået en ny PC. Der blev gennemført 2 x afhentning af haveaffald samt asfalteret tre veje. Kassereren oplyste, at der ved udgangen af året 2015 havde været et underskud på vejfondens konto på kr. 54.000. Underskuddet på den konto var blevet udlignet allerede nu, i foråret 2016.
Udgifterne på græsslåning af vores fællesarealer er rimelige.

Regnskabet for 2015 blev godkendt.

Ad. 4 Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2016/2017
Kassereren meddelte, at der i indkaldelserne m.v. kun anvendes B-post, og at korrespondancen mellem bestyrelsen og grundejerne fortrinsvis foregår pr. mail.
Afhentning af haveaffald er i foråret sat til kr. 39.000, og efterårets afhentning er budgetteret til kr. 50.000. Græsslåning holder 2016 prisen. Kontingentet vil være uændret.
Med disse supplerende bemærkninger afsluttede kassereren fremlæggelsen af budgetforslaget.

Bestyrelsens forslag til kontingent og budget blev godkendt med akklamation.

Ole Frydensbjerg, Rørkæret 21, stillede forslag om, at kontingentet kunne nedsættes, med den begrundelse, at der var plads til det i budgettet under den forudsætning, at forårsafhentningen blev sløjfet, således at der kun var én årlig afhentning af haveaffald.  Ole Frydensbjerg ønskede forslaget til afstemning.
Derudover stillede Ole Frydensbjerg forslag om, at al korrespondance fra bestyrelsen skulle foregå pr. mail.
Ole Frydensbjerg blev afbrudt af en grundejer fra ”salen”, der påpegede, at sådanne forslag ikke kunne komme til afstemning, idet de efter reglerne herfor skulle have været indsendt rettidig til bestyrelsen og medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen.

Helen Beim meddelte, at de økonomiske udfordringer, som bestyrelsen står over for, betingede, at der ikke kunne blive tale om en kontingentnedsættelse, og at bestyrelsens forslag til kontingent bør fastholdes.

På dette tidspunkt råbte fru E. Afzelius, Rørkæret 21, i et vredesudbrud rettet mod formanden, at han var komplet uduelig, og at han havde mobbet fru E. Afzelius og hendes familie, samt at han derfor var årsag til at hendes familie i dag var splittet ad.
De ovenfor anførte postulater blev ikke kommenteret af nogen af de tilstedeværende på generalforsamlingen.

Ad. 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 5
Valg af formand: Formand Per Nøhr-Petersen blev enstemmigt genvalgt med akklamation.
Valg af sekretær: Helen Beim udtrådte af bestyrelsen. FM takkede Helen Beim for indsatsen gennem mange år i for foreningens bestyrelse.        
Valg af bestyrelsesmedlem: Bestyrelsessuppleant René Vestov blev enstemmigt valgt som bestyrelsesmedlem med akklamation.
Valg af bestyrelsesmedlem: Gert Majdal Jacobsen blev enstemmigt genvalgt som bestyrelsesmedlem med akklamation.

Valg af suppleant til bestyrelsen: Henrik Bomholt, Knold-Åsen 17, blev enstemmigt valgt med akklamation.

Ad. 6 Valg af revisor jf. vedtægternes § 12
Grundejerforeningens revisor, Stig Hjarlvig, Knold-Åsen 14, blev enstemmigt genvalgt som revisor med akklamation.

Ad. 7 Indkomne forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Ad. 7a Orientering om fælles, koordineret træfældning
Dette indslag fra Hededanmark kunne ikke gennemføres, idet repræsentanten fra firmaet ikke mødte op.
Note: FM har efterfølgende talt med Jesper, der har beklaget dybt. Han arbejder for tiden for flere grundejere, der har kontaktet ham direkte på tlf : 30890665. Jesper har lovet at vende tilbage, således at projektet med en samlet træfældningsordning kan tages op på et senere tidspunkt.

Ad. 8 Eventuelt
FM henstillede til grundejerne om i højere grad at overholde de forholdsvis få og simple regler, der er beskrevet i foreningens ”Ordensregler”. Der har været en stigende tendens til, at støjende maskiner anvendes uden for de anbefalede tidspunkter. FM opfordrede til, at man i almindelighed viste hensyn til hinanden.
Derudover påpegede FM, at der generelt blev kørt alt for stærkt, især på Rørkæret og Grusbakke-Åsen. Også her bad han grundejerne om at vise hensyn ved at nedsætte hastigheden.

Pia M.W. Olsen, Lerbjerg 5, opfordrede til at grundejerforeningen skulle overveje at gå tilbage til grusveje. FM svarede, at dette ikke er aktuelt.

Ole Frydensbjerg, Rørkæret 21, foreslog, at nytilkomne grundejere skulle have udleveret foreningens ordensregler. Der blev svaret, at ejendomsmæglerne i dag rekvirerer alt relevant materiale fra grundejerforeningen, når et hus bliver sat til salg eller bliver solgt. Ejendomsmæglerne udleverer materialet til nye grundejere.

Kirsten Smedegaard Christiansen, Stokkepil-Holmen 4, spurgte, om der bliver kloakeret i vores område, og hvad der i øvrigt er sket i sagen. FM svarede, at byrådet 1. februar 2016 havde besluttet, at der ikke bliver kloakeret i vores område, og at kommunen i stedet efterkommer miljøkravet ved at have iværksat inspektion af alle spildevandsanlæg. FM oplyste, at de seneste tal viste, at kommunen har kontrolleret 1158 spildevandsanlæg, og at der var udstedt ca. 200 påbud. FM oplyste videre, at det var FM opfattelse, at kommunens kontrol gennemføres i forbindelse med den periodiske tømning af spildevandsanlægget, hvor grundejeren efterfølgende modtager en rapport, der fortæller, om ens anlæg er godkendt, eller om der er anmærkninger, hvor grundejeren bliver pålagt at udbedre eventuelle fejl.

Helen Beim, Lerbjerg 6, spurgte, om der var nogle i forsamlingen, der havde modtaget påbud om, at ens spildevandsanlæg ikke var blevet godkendt. Helen Beim opfordrede til, at man i så fald skulle gå sammen om en fælles løsningsmodel og således, at de grundejere kunne udveksle erfaringer på det område.
Ingen tilstedeværende grundejere havde modtaget påbud.

Alex Hvidberg, Rørkæret 25, spurgte om Hededanmark havde udført fælles træfældningsordning i nabogrundejerforeningen. FM bekræftede, at grundejerforeningen nord for os, Hesselbjerg Grundejerforening, gennem flere år har haft en tilsvarende ordning med Hededanmark. FM fortalte videre, at det var indtrykket, at bestyrelsen i den pågældende forening opfatter ordningen som en succes, omend der af enkelte grundejere har været rejst kritik af, at Hededanmark har haft besvær med at overholde tidsaftaler.

FM foreslog, at bestyrelsen, i lighed med sidste år, udsender referatet fra dette års generalforsamling via mail, og ikke som brevpost. Referatet vil i lighed med tidligere år blive lagt ud på grundejerforeningens hjemmeside. Dette var generalforsamlingen enig i.

Ole Frydensbjerg, Rørkæret 21, foreslog, at bestyrelsens indgående og udgående post skulle offentliggøres på grundejerforeningens hjemmeside. FM svarede, at dette ikke ville finde sted, bl.a. henset til, at foreningen ikke i den forstand skal betragtes som en offentlig institution, og at grundejerforeningen derfor ikke er omfattet af offentlighedsloven.

Frank Bistrup, Skovkjærs-Åsen fortalte, at de grusbelagte stier bliver meget våde og fedtede om vinteren, og anbefalede, at stierne tilføres stabilgrus. FM svarede, at det vil blive overvejet, og lovede at vende tilbage til emnet på et senere tidspunkt.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og ønskede alle tilstedeværende en god sommer.           

 

__________________________                                           ____________________
    Kirsten Talbro Laraignou                                                         Per Nøhr-Petersen
                Dirigent                                                                              Formand

.Note: Dirigentens og formandens underskrift beror hos formanden.