GF 2019 Referat af generalforsamling

Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje

 

Referat af generalforsamling 2019

Dagsorden ifølge vedtægternes §9:

1)    Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og indstillede, at Per Nøhr-Petersen blev valgt som dirigent, hvilket blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen havde udsendt indkaldelserne den 13. og 14. maj, og at generalforsamlingen derfor var rettidig indvarslet.

Til stede var 23 stemmeberettigede grundejere.


2)   
Formandens beretning til godkendelse

Formanden indledte med at beklage, at han i det forgangne år ikke havde haft mulighed for at yde en for ham tilfredsstillende indsats for grundejerforeningen på grund af arbejdspres i firmaregi. Det var formandens vurdering, at arbejdspresset også i 2019/2020 vil være stort, og at han derfor fandt det hensigtsmæssigt, at fratræde som formand for foreningen.

Som det er sket på de tidligere generalforsamlinger, måtte formanden konstatere, at for mange grundejere, eller bilister i al almindelighed, kører for stærkt på vores veje. Formanden henstillede til, at man overholder de påbudte 30 km/t og at man i øvrigt kører efter forholdene. I den efterfølgende debat om eventuel etablering af fartdæmpende foranstaltninger på Rørkæret, Dams-Åsen og Grusbakke-Åsen vil forhold herom først kunne behandles på næste års generalforsamling. 

Drænbrønde og drænrør er blevet renoveret og renset. Arbejdet er afsluttet her i foråret. Nu henstår reparation af en regnvandsbrønd og udskiftning af 9 regnvandsriste.

Den østlige del af Rørkæret er meget nedslidt. Vi har indhentet tilbud og har godkendt tilbuddet fra det asfalteringsfirma, vi almindeligvis entrerer med. Arbejdet blev udført på tilfredsstillende vis mandag den 27. maj.

Derudover er rabatterne slået og grenaffald afhentet i efteråret.

Formandens beretning blev godkendt med applaus.


3)   
Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse

Kassereren gennemgik regnskabet og informerede i sine afsluttende bemærkninger om, at foreningens kontantbeholdning ved udgangen af forretningsåret var kr. 128.000, og at foreningen økonomi er tilfredsstillende.
Regnskabet blev godkendt med applaus.


4)   
Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2020 til godkendelse

Kassereren fremlagde budgettet, der indeholdt et forslag om en yderligere nedsættelse af kontingentet i forhold til sidste års nedsættelse af dette. Forslaget blev ikke vedtaget. Det betyder, at årskontingentet fortsat vil være kr. 500,-, og det årlige vejbidrag vil ligeledes være kr. 500,-.
Herefter blev budgettet for 2020 godkendt med applaus.

 

5)    Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 5. På valg var:

Formand: Gert Mejdal Jacobsen afgår, ny vælges for et år

Næstformand: René Vestov

Kasserer: Erik Baltzer Hansen, modtager ikke genvalg

Suppleant: Per Nøhr-Petersen, modtager ikke genvalg

 

Den nyvalgte bestyrelse ser herefter således ud:

Formand: René Vestov

Næstformand: Per Nøhr-Petersen

Kasserer: Erik Baltzer Hansen
Bestyrelsesmedlem: Henrik Bomholt

Sekretær: vakant

Suppleant: Thomas Peter

 

Alle blev enstemmigt valgt med applaus.

 

6)    Valg af revisorsuppleant: Bent Ejvang Nielsen – blev genvalgt med applaus.

 

7)    Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne

Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen fremsatte forslag om en udvidelse af § 5, hvor det tydeliggøres, at der kan udbetales vederlag til ulønnede bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med Ligningslovens bestemmelser.
Per Nøhr-Petersen gennemgik kort bestemmelserne herfor, herunder bl.a. udbetaling af godtgørelse til dækning af udgifter til telefonsamtaler, internetforbrug og administrative omkostninger. Vederlag kan derudover udbetales efter bestyrelsens vurdering i forhold til et bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesmedlemmers arbejdsindsats, under hensyn til og i forhold til foreningens økonomi. Udbetalte vederlag for såvel dokumenterede som udokumenterede udgifter vil fremgå af årsregnskabet, der skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 5s 4. afsnit lyder herefter: ”Bestyrelsen er ulønnet, men direkte udgifter ved hvervets udførelse refunderes af foreningen. Der kan udbetales vederlag til bestyrelsesmedlemmer i henhold til Ligningslovens § 7m”.

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med applaus.

 

8)    Eventuelt:

Birk Christiansen, Stokkepil-Holmen 4 opfordrede bestyrelsen til at opstille et nyt vejskilt ”Dams-Åsen” i krydset Rørkæret/Dams-Åsen.

Bestyrelsen foranstalter nyt vejskilt opsat.

Derudover opfordrede Birk Christiansen bestyrelsen til at genoptage en sag om misligholdelse af nærliggende ejendom med ejeren og Gribskov kommune.

Bestyrelsen tager sagen op.

Philippe Gauguin, Knold-Åsen 21 henledte opmærksomheden på, at stien ved Knold-Åsen visse steder er groet til, og opfordrede til, at der blev ryddet.

Bestyrelsen tager sagen op.

Dirigenten mindede i den forbindelse om, at grundejere, der har skel ud til såvel veje som stier har pligt til at rydde bevoksning fra skel og én meter ud fra skellinjen. 

 

Gitte Hofman, Dams-Åsen 22 oplyste, at hun desværre havde fået mår i og omkring huset.  
Dirigenten bekræftede, at der var set mår i vores område, og at Gribskov Kommune kun tager sig af skadedyrsbekæmpelse, når det drejer sig om rotter.
Det blev derfor anbefalet at rette henvendelse til et privat firma, der har skadedyrsbekæmpelse som speciale.

 

Da der ikke var flere emner, afsluttede dirigenten generalforsamlingen, takkede for god ro og orden og ønskede alle en god sommer.

Generalforsamlingen sluttede kl. 11.20.

 

 

__________________                                                                                       ___________________

René Vestov                                                                                                           Per Nøhr-Petersen

Formand                                                                                                                     Dirigent