Formandens beretning 2014/2015

Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje


Formandens beretning for 2014/2015

Så er det atter tid til at afholde den årlige generalforsamling. Foråret har meldt sin ankomst, og se, det summer af sol over engen, som Holger Drachmann skrev i 1897. Mange grundejere er allerede gået i gang med beskæring af træer og buske, og flere har lagt haveaffald ud i rabatterne - klar til at vognmanden afhenter det i perioden 04. - 08. maj 2015.
Foreningsåret kan på mange måder betegnes som "business as usual" - dog med et par enkelte udfordringer, forandringer og fornyelser.
Grundejerforeningen byder velkommen til nye medlemmer:
Mariann Østergaard og Henrik Bomholt: Knold-Åsen 17
Morten Petersen-Westergaard og Tina Piil Johannesen: Rørkæret 19
Pia og Jesper Lytting: Fyrrevej 1
Hanne og Thomas Stevnsgaard Jensen: Grønneweis-Åsen 18
Gitte og Henrik Larsen: Skovkjærs-Åsen 7.

Bestyrelsen har fortsat det sigte at efterleve foreningensvedtægtens § 2, der siger, at "Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i anliggender, der er naturlige for en grundejerforening, herunder forhold til myndigheder, samt vedligeholdelse af fællesveje med tilhørende rabatter m.v., og hvor bestyrelsen jf. § 5, har den daglige ledelse."
Bestyrelser bestræber sig ligeledes på at holde hjemmesiden www.damgaarden-raageleje.dk opdateret med det formål, at give grundejerne rettidige og fyldestgørende informationer om emner, der er af fælles interesse for grundejerne.
Hjemmesiden har haft ikke færre end 25.300 såkaldte hits i perioden 1. juni 2014 - 27. april 2015. Der er i årets løb udsendt i alt 4 nyhedsbreve. Da ikke alle grundejere har en mailadresse, eller ikke oplyst en sådan til bestyrelsen, er her en kort omtale af nyhedsbrevenes indhold:
Nyhedsbrev no. 1 blev udsendt 22. juni 2014, omhandlede referat af møde den 12. juni 2014 mellem repræsentanter fra bestyrelsen og kommunens sagsbehandler, vedrørende opsætning af faste hegn i området. Det blev en 4-siders, med en omfattende og efter undertegnedes mening, fyldestgørende omtale af problemstillingen omkring opstilling af faste hegn i vejskel. Nyhedsbrevet omtaler bl.a. kommunens godkendelser af to grundejeres opsætninger af faste hegn. Den korte konklusion er, at kommunen godkender opsætning af faste hegn i 180 cm højde, opstillet i en afstand fra vej- og naboskel, således, at de "indre hegn" ikke bliver til gene for de levende hegn imod vej- og naboskel, som skal opføres i overensstemmelse med områdedeklarationen.
I det ene tilfælde har en grundejer opsat et lamelhegn ca. 3,00 meter fra vejskel, og hegnet kan derfor defineres som et "indre hegn" jf. Hegensloven. Dvs. at hegnet er opstillet mere end 1,75 meter inde på egen grund. I det andet tilfælde har grundejeren opsat et plankeværk ca. 1,50 meter fra vejskel, og er iflg. Hegnsloven at betragte som et "eget hegn" (max. 1,75 meter fra vejskel jf. Hegnsloven), der altså ikke må genere det levende hegn, der skal plantes i vejskel.
Nyhedsbrevet omtaler endvidere en grundejers indsigelse, dateret 18. juni 2014, i hvilket der protesteres imod indholdet af referatet fra sidste års generalforsamling. Jeg har i en mail svaret grundejeren om bestyrelsens holdning og faktuelt kommenteret emnerne punkt for punkt. Bestyrelsen anser dermed denne sag for afsluttet.
Nyhedsbrev no. 2 omhandlede referat af 1. bestyrelsesmøde afholdt 28. august 2014. Her blev der bl.a. informeret om mødet med kommunen og de beslutninger, der blev truffet i den anledning.
Nyhedsbrev no.3 indeholder et referat af 2. bestyrelsesmøde, afholdt 15. januar 2015. Her blev vejvedligeholdelse drøftet. Det blev besluttet at undersøge mulighederne for at forbedre muligheden for at aflede overfladevandet i regnfulde perioder på det lavtliggende område på Lerbjerg. Arbejdet er endnu ikke igangsat. Derudover underskrev bestyrelsen årsregnskabet for 2014, og godkendte budgetplanen for 2016. Årsregnskabet, derefterfølgende er godkendt af revisor, og budgetforslaget skal fremlægges på generalforsamlingen for godkendelse.
Desuden blev kommunens plan for kloakering drøftet.
Datoen for afholdelse af generalforsamling blev fastlagt.
Foreningens kasserer meddelte, at han ikke ønsker genvalg på generalforsamlingen.
Nyhedsbrev no. 4 omhandlede en ændring af bestyrelsessammensætning, idet bestyrelsen havde modtaget den beklagelige og triste meddelelse, at næstformanden af helbredsmæssige årsager ikke kan fortsætte bestyrelsesarbejdet. Det blev besluttet, at bestyrelsesmedlem Tove Nygaard Jensen fortsætter som næstformand, at suppleant til bestyrelsen, Gert Majdal Jacobsen indtræder som bestyrelsesmedlem samt at bestyrelsen med tak tager imod kassererens tilbud om at "nappe" en periode mere. Den ændrede bestyrelsessammensætning vil blive forelagt generalforsamlingen til godkendelse.
Afslutningsvis orienteredes om, at bestyrelsen har modtaget en del klager over en container, der i flere år har været opstillet i - eller meget tæt på vejskel. Bestyrelsen har tilskrevet grundejeren i 2013, 2014 og sidst i marts 2015 uden at ejeren har taget initiativ til at få containeren fjernet. Sagen er primo april overdraget til kommunen.

Vejvedligeholdelse: I august 2014 blev der renset brønde, hvilket var meget tiltrængt: 68 vejriste, 15 samlebrønde og 6 å-udløb.
I november blev der foretaget nødvendige asfalteringsarbejder på Rørkærets østlige del samt på den nordlige del af Højbjergvej.
Bestyrelsen holder fortsat vores veje under observation, men på nuværende tidspunkt ses der ikke at være behov for asfalteringsarbejder i det kommende år.
Sæsonen for græsslåning er allerede igang. Da vi i det store hele meget tilfredse med det haveselskab, der sidste år varetog græsslåningen, fortsætter det med at løse opgaven.

Jeg håber at "rigtig mange" (som det hedder nu om stunder :) ) er gået i gang med at beskære træer og buske og benytter sig af muligheden for at få haveaffaldet kørt væk i uge 19, fra den 04. - 08. maj 2015.
Der er ikke indkommet forslag fra grundejerne, der skal behandles på den kommende generalforsamling.
Jeg håber på, at så mange som muligt møder op til dette års generalforsamling, lørdag den 30. maj 2015, kl. 1000 på restaurant Ved Stranden, Rågeleje. Vi vil stå klar med kaffe, rundstykker, en lille én (ikke alt for lille) samt forfriskninger.
Med ønsket om en god sommer
De venligste hilsner og på forhåbentlig gensyn
Per Nøhr-Petersen