Referat af GF 2015

 

Grundejerforeningen Damgården – Rågeleje


Referat af Generalforsamling 30. maj 2015

Ref.: Lise Nøhr-Petersen

Formanden (FM), Per Nøhr-Petersen, bød velkommen og indledte generalforsamlingen med at orientere om, at det efter bestyrelsens opfattelse havde været et forholdsvist roligt år for grundejerforeningen, dog med en beklagelig hændelse og enkelte udfordringer.

Ad 1. Valg af dirigent

FM præsenterede herefter den af bestyrelsen anbefalede dirigent, Kirsten Talbro Laraignou, Fyrrevej 3, som blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet, og at indholdet var i overensstemmelse med foreningens vedtægters § 9. Dirigenten konstaterede, at der var 27 stemmeberettigede grundejere til stede. Dirigenten gav herefter ordet til FM.

Ad.2. Formandens beretning

FM indledte sin beretning for foreningsåret med at fremhæve det gode samarbejde i bestyrelsen og det generelt gode forhold mellem bestyrelsen og grundejerne, hvor der fortsat bliver lagt vægt på hurtig og kvalificeret kommunikation via grundejerforeningens hjemmeside. Det fremgik af beretningen, at bestyrelsen i årets løb havde udsendt fire nyhedsbreve, der i store træk beskriver året der gik. Disse nyhedsbreve bliver i sagens natur kun sendt til medlemmer med en af bestyrelsen kendt mailadresse.
FM orienterede herefter om, at det beklageligvis har været nødvendigt at ændre bestyrelsessammensætningen, idet Ole Christiansen, foreningens bestyrelsesmedlem gennem mange år, og de sidste fire år som næstformand, var blevet ramt af sygdom i en sådan grad, at Ole desværre ikke kan fortsætte bestyrelsesarbejdet. FM fremhævede Oles indsats for foreningen, og hans altid villige og positive tilgang til de opgaver, der kaldte på Oles viden og erfaring. På foreningens vegne sendte FM de bedste hilsner til Lotte og Ole med håbet om at Oles helbred ville bedres.
 
I konsekvens heraf havde det siden marts måned været nødvendigt at ændre sammensætningen i bestyrelsen således, at bestyrelsesmedlem Tove Nygaard Jensen fungerede som næstformand, at suppleant til bestyrelsen, Gert Majdal Jacobsen, er indtrådt som bestyrelsesmedlem samt at kasserer Erik Baltzer har indvilliget i at "nappe" en periode mere. FM udtykte håb om, at generalforsamlingen ville godkende denne fremtidige "holdopstilling."  

Herefter orienterede FM om, at FM og næstformand, Ole Christiansen, havde deltaget i et møde med kommunens byggesagsbehandler den 12. juni 2014 på rådhuset i Helsinge, hvor formålet var at få afklaret, hvorvidt grundejerforeningens tinglyste områdedeklaration fra 1965 har præference i forhold til Hegnslovens generelle bestemmelser i spørgsmålet om nyopsætning af faste hegn. Kommunens strategiplan omtaler bl.a., at man skal undgå, at sommerhusområder udvikler karakter af helårsområder, hvorfor faste hegn skal undgås..... osv.
Områdedeklarationens § 10 tilsiger bl.a., at alle parceller har hegnspligt, og at der skal plantes levende hegn, uanset det sker mod grænsen til vej eller til naboskel. Hegnet må ikke rage ind over skellinjerne, og må højest være 1,80 højt eller skal være stolper med tråd eller net, ikke over 1 meter. Denne bestemmelse er efter byggesagsbehandlerens opfattelse noget uklar i sin formulering.

Nyopstilling af faste hegn i vores områder var således hovedtemaet på mødet. Kommunen havde først, i 2013, erklæret et tidligere omtalt fast hegn ulovligt, men at det senere, i en mail til FM den 28. maj 2013, blev oplyst, at denne afgørelse var blevet ændret til, at det pågældende hegn nu havde fået status som lovligt. Kommunen havde bl.a. givet som begrundelse, at omtalte hegn i følge Hegnslovens bestemmelse kan betegnes som et såkaldt indre hegn, da det er opstillet mere end 1,75 meter inde på egen grund. Kommunen havde tidligere begrundet lovliggørelsen af hegnet med, at afgørelsen tog udgangspunkt i en drøftelse om faste hegn, der fandt sted som et underpunkt til "formandens beretning" på en generalforsamling i 1998, tillagt, at der siden 1973, efter grundejerens opfattelse, var ca. 50 andre, tilsvarende såkaldt faste hegn opstillet i området. Konklusionen på drøftelsen dengang blev, at den daværende bestyrelse skulle forholde sig passiv, og i stedet lade det være op til grundejerne selv at indberette hinanden, hvis der var noget man var utilfreds med.

Den nuværende bestyrelse har over for kommunen protesteret mod denne begrundelse.

I samme sag havde kommunen lagt til grund for lovliggørelsen, at den pågældende grundejer havde fremsendt en liste til kommunen udvisende ca. 50 adresser, hvor der efter grundejerens opfattelse var opført faste hegn i strid med deklarationen.

FM orienterede videre om, at kommunens sagsbehandler gav bestyrelsen medhold i, at den drøftelse, der fandt sted på generalforsamlingen i 1998, ikke kunne tillægges nogen værdi, og at den derfor ikke kunne bruges som begrundelse for at lovliggøre omtalte hegn.
Samtidig gav sagsbehandleren FM og næstformand medhold i, at den af samme grundejer fremsendte liste, visende de 50 hegn med tilhørende adresser, ej heller kan indgå som et kvalificeret aktstykke i sagsbehandlingen. Disse begrundelser for godkendelse af det faste hegn var da også bortfaldet i kommunens endelig godkendelsesskrivelser dateret 10. og 11. juli 2014.

FM slog herefter fast, at kommunen havde godkendt det ovenfor omtalte hegn, og at bestyrelsen respekterer afgørelsen, samt anerkender, at der er plantet levende hegn foran det faste hegn, ud mod vejskel.
Det principielle i kommunens afgørelse er, at vi kan forvente, at kommunen i afgørelser i sådanne sager kombinerer Områdedeklarationens bestemmelser med Hegnslovens generelle bestemmelser.

I en skrivelse fra kommunen dateret 11. juli 2014 meddelte kommunen, at et andet nyopstillet, fast hegn, opstillet ca. 1,60 meter inde på egen grund, vendende ud mod Lauvemosen, ligeledes er blevet godkendt af kommunen. Kommunens godkendelse begrundes med, at hegnet ikke er over 1,80 højt, og at det i følge Hegnsloven kan betegnes som et såkaldt eget hegn, idet hegnet er opstillet ca. 1,60 meter fra vejskel, og det vil sige mindre end 1,75 meter fra vejskel. Bestyrelsen tager ligeledes denne afgørelse til efterretning.

Note: Kommunen har i ovenfor anførte skrivelse til FM udtrykt sin anerkendelse af det det store arbejde bestyrelsen gør for at vejlede grundejerforeningens medlemmer om bestemmelserne på området. Samtidig beklager kommunens byggesagsbehandler den uklarhed, deklarationens tekst har medført og kommunen håber, at mødet med bestyrelsens formand og næstformand har været med til at give en større forståelse af deklarationen.

FM orienterede herefter om en sag, hvor en grundejer den 18. juni 2014 havde fremsendt en indsigelse til bestyrelsen, i hvilket han på en række punkter mener, at referatet fra sidste års generalforsamling, dateret den 9. juni 2014, er forkert formuleret. Grundejeren krævede, at hans "indsigelse" skulle offentliggøres på foreningens hjemmeside. FM besvarede ”indsigelse” den 24. juni 2014, og gjorde i svarskrivelsen opmærksom på, at foreningens hjemmeside ikke er, og heller ikke bliver, en brevkasse med en brevkasseredaktør. FM meddelte grundejeren, at alle i grundejerforeningen har ret til at komme til orde, især hvis man har noget fornuftigt at fremføre, men at det sker på den årlige generalforsamling. Så må man som minimum forlange, at man møder op dér, og fremfører sine meninger og ønsker, for det er i det forum, på den årlige geralforsamlingen, at beslutningerne tages.  Grundejerens krav om at komme til orde via hjemmesiden blev afvist.

FM oplyste, at grundejerens indsigelse indeholdt en række postulater, som en enig bestyrelse afviste med den begrundelse, at postulaterne er usaglige og grundløse.

FM gav et par eksempler på nogle af de punkter, som grundejeren var utilfreds med. FM tilbød at gennemgå samtlige postulater og uddybe FM svar til grundejeren, såfremt generalforsamlingen ønskede det. Det var imidlertid ikke tilfældet. FM fortalte, at han i en svarskrivelse til den pågældende grundejer havde bestræbt sig på at kommentere de forskellige udsagn seriøst og sagligt, med henvisning til relevante paragraffer i foreningens vedtægter.

Grundejeren valgte beklageligvis at ignorere FM besvarelse. I stedet tilføjede grundejeren endnu et postulat til "indsigelsen", nemlig at bestyrelsen kører en moppesag mod grundejeren og hans familie (grundejeren har formentlig ment mobbesag), og da han ikke kunne komme til orde, valgte han i stedet at runddele indsigelsen til et antal grundejerne i området. 

FM meddelte generalforsamlingen, at bestyrelsen finder den pågældende grundejers ageren overordentlig kritisabel og at bestyrelsen ikke agter at foretage sig mere i den sag.

FM skiftede herefter emne til vejvedligeholdelse. Efter de to storme Allan og Bodil i 2013 var der behov for at få renset og spulet vores brønde og riste, således at overfladevandet i fremtidige, regnfulde perioder kan føres væk. I august 2014 blev der således renset 68 vejriste, 15 samlebrønde og 6 å-udløb.

Bestyrelsen fandt det endvidere tiltrængt at iværksætte en delvis asfaltering af den østlige del af Rørkæret samt dele af Højbrovej. Disse arbejder blev udført i november 2014 forud for en eventuel frostperiode.

FM fortalte, at der ikke er planer om at asfaltere veje i det kommende foreningsår. Eneste projekt på tegnebrættet er at undersøge mulighederne for at forbedre afledningen af overfladevandet på det lavtliggende område på Lerbjerg. Der vil blive set på muligheden for at nedsætte en ekstra afløbsrist ved Lerbjerg 10 og koble afløbet på et drænrør, beliggende omkring Lerbjerg 6, med udløb i Højbro Å.

Formanden opsummerede herefter status for kloakering i vores område. Der er fortsat ingen planer om, at der skal kloakeres. Kommunen agter i stedet at leve op til miljøministeriets miljøkrav ved i 2014 at have iværksat inspektion af alle spildevandsanlæg. Det blev oplyst, at kommunen sidste år havde annonceret, at det alene var grundejere med en spildevandstilladelse fra 1995 og tidligere, der skulle inspiceres, men at det kunne tyde på, at kommunen agter at inspicere alle spildevandsanlæg.
 
Inspektionen har til hensigt at undersøge, hvor godt spildevandet renses, om f.eks. sivbrønde løber over eller om grundvandet står for højt, og om der udledes spildevand til søer, dræn, grøfter og vandløb. Detaljer om proceduren kan læses på kommunens hjemmeside: www.gribskov.dk/spildevandudenkloak.dk

FM oplyste, at han havde været i kontakt med kommunens miljøsagsbehandler for om muligt at få en forklaring på, hvorfor kommunen undersøger alle spildevandsanlæg. Miljøloven omhandler private spildevandsanlæg med direkte udledning fra septitank til dræn, sø, mose, vandløb og ligende. FM oplyste, at loven IKKE omfatter nedsivning fra sivebrønd og andre typer nedsivningsanlæg.
FM understregede, at der i flg. loven kun kan udstedes forbud mod et spildevandsanlæg, såfremt ejendommens udledning bidrager til forurening af et vandområde, og at der skal være dokumentation for, at vandområdet ikke opfylder målsætningen.

Inspektionen af grundejernes spildevandsanlæg er eks.vis foregået ved, at et ugiftigt farvestof blev hældt i septitanken. Hvis der ikke er noget udløb, betyder det, at spildevandet nedsives. Ejeren skal herefter forvente, at modtage et brev fra kommunen om, at ejendommens anlæg er i orden og sagens lukkes.
Flere grundejere tilkendegav, at deres spildevandsanlæg var blevet undersøgt, men at de endnu ikke havde modtaget resultatet. Kun en enkent grundejer havde fået meddelelse om, at hans anlæg var i orden.

Det er således uvist, hvornår kommunen agter at meddele alle grundejere om resultatet af inspektionen af spildevandsanlægget. I flg. kommunens hjemmeside skulle det have været sket i april måned i år.
FM oplyste i den forbindelse, at der med henvisning til referat fra Teknisk Udvalgs møde den 18. marts 2015 er vedtaget en ny lov vedr. økonomisk trængte borgere, der får påbud om at forbedre spildevandsrensningen. Loven giver økonomisk trængte ejendomsejere i kommunen mulighed for at spare op i mindst 3 år inden forbedring skal påbegyndes, eller man kan få en afdragsordning hos Grib Vand A/S. FM oplyste videre, at forudsætningen for at opnå disse muligheder er, at ejerens samlede husstandsindkomst skal være under kr. 300.000 forhøjet med kr. 39.000 pr. hjemmeboende barn op til 4 børn. Ansøgning skal sendes til kommunen.
FM opfordrede grundejerne til at kontakte kommunen såfremt man ønskede svar på resultatet af inspektion af spildevandsanlæg. FM henviste til miljøsagsbehandler Mette Hein.

FM meddelte afslutningsvis, at bestyrelsen gennem flere år havde tilskrevet en  grundejer og bedt ham fjerne en opstillet container i vejskel, og at sagen nu beror hos kommunen.

FM beretning blev godkendt med applaus.

Ad.3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2014 til godkendelse

Foreningens kasserer Erik Baltzer Hansen (EBH) gennemgik regnskabet i detaljer, og konstaterede bl.a., at regnskabet udmærkede sig ved, at alle, på nær et nu fraflyttet medlem, hvis udestående registreres som tab, havde indbetalt hhv. kontingenter og vejbidrag, og at der således ikke var restancer. Derudover havde der igen i år været fokus på at reducere udgifter, hvor det havde været muligt.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt med applaus.

Ad.4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent 2016

EBH fremlagde budgetforslaget med bemærkningen om, bestyrelsen agtede at fortsætte med forårsafhentning af haveaffald. I år kørte vognmanden tre læs væk i den første uge af maj. Det blev pointeret, at haveaffaldet skal lægges ud i rabatterne i en dynge, og ikke i plasticposer. Det blev endvidere pointeret, at det kun drejer sig om haveaffald - ikke storskrald, så som køleskabe, møbler, stereoanlæg mv. Dette gælder også fremover, ved efterårsafhentning af haveaffald i oktober. EBH orienterede afslutningsvis om, at det var hensigten at asfaltere i den østlige del af vores område i 2017.
Budgettet for 2016 blev enstemmigt vedtaget med applaus.

Ad.5. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 5

Næstformand: Tove Nygaard Jensen anbefales som ny næstformand: Enstemmigt vedtaget med applaus.
Kasserer: Erik Baltzer Hansen anbefales at fortsætte som kasserer: Enstemmigt vedtaget med applaus.
Besyrelsesmedlem: Gert Majdal Jacobsen anbefales som nyt bestyrelsesmedlem: Enstemmigt  vedtaget med applaus.
Suppleant til bestyrelsen: Renee Vestov blev enstemmigt valgt med applaus.

Ad. 6. Valg af revisorsuppleant i henhold til vedtægternes § 12

Arne Larsen fortsætter som revisorsuppleant. Enstemmigt vedtaget med applaus.

Ad.7. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke fremsat forslag.

Ad. 8. Eventuelt

Der blev spurgt om Møllemosen har sin egen grundejerforening. Hertil blev der svaret bekræftende. Der blev endvidere spurgt, om det kunne være hensigtsmæssigt, at lægge Møllemosens grundejerforening sammen med vores grundejerforening. FM udtrykte en vis betænkelighed ved et sådant arrangement, men at det kunne overvejes. I så fald vil det betyde en ændring af foreningens vedtægter, der i så fald skal afgøres ved en afstemning på en generalforsamling.

Svend Aage Juliussen tilkendegav, at det administrativt kunne ske ved, at der blev udarbejdet et tillæg til foreningens vedtægter.

Konklusion: Sagen overvejes.

Dirigenten Kirsten foreslog, at man på næste generalforsamling indleder med en sang. Stor applaus: Vedtaget.
 
Kassereren foreslog, at referatet for generalforsamlingen udsendes som e-mail til alle grundejere, der har en til bestyrelsen oplyst mailadresse. Til øvrige grundejere tilsendes referatet med posten: Vedtaget med applaus. Medlemmerne opfordres til at oplyse mailadresse til bestyrelsen.


                                                                              --- 0 ---

Dirigenten afsluttede med at takke for god ro og orden på generalforsamlingen, og ønskede alle en god sommer.

Rågeleje den 20. juni 2015


Kirsten Talbro Laraignou                                 Per Nøhr-Petersen
           Dirigent                                                     Formand


Note: Underskrifter forefindes hos FM