Formandens beretning 2017

Formandens beretning for 2016/2017

                                                                                                                               25. april 2017

Så nærmer tiden sig, hvor det danske forårsvejr efterhånden fortrænger de kolde nordenvinde, og igen ser vi alting springe ud. Vi ser solsortefamilierne hoppe rundt på vores græsplæner, og snart vil vi høre dem synge solen op om morgenen og synge solen ned om aftenen.
Det er smukt syn, der møder én, når man triller ind ad Rørkæret og Grusbakke-Åsen. Det er det ”grønne look”, der er fremherskende, og det er lige netop dét, der gør vores sommerhusområde unikt i forhold til andre sommerhusområder.
Vi skal huske på, at det er en fælles opgave at bevare det høje niveau. Når vi alle medvirker til at trimme beplantningen langs skellinjerne og i vore haver, så skal bestyrelsen nok tage sig af vedligeholdelsen af de grønne græsrabatter og sørge for, at der er styr på vejvedligeholdelsen, drænrørssystemer og meget andet, og naturligvis økonomien, der understøtter disse aktiviteter. Det kræver noget af os alle.
Så, tak igen i år for indsatsen – omend der jo altid er plads til forbedringer hist og pist.
Overordnet set kan vi glæde os over, at vi er medlemmer af en velfungerende forening, med en bestyrelse, der er sig sit bestyrelsesansvar bevidst, og som bestræber sig på at holde et højt serviceniveau og et godt forhold til grundejerne. Det ses bl.a. på ”mail-flowet”, der internt og eksternt på årsbasis har passeret 300 mails. På bestyrelsens vegne benytter jeg her lejligheden til at takke for de mange positive tilkendegivelser fra grundejerne.

Umiddelbart efter sidste års generalforsamling blev drænrørsforbindelsen på Lerbjerg no.1 endelig genetableret. Efter at vi havde sikret os, at forbindelsen under Lerbjerg og ned til Højbro Å fungerede, valgte bestyrelsen i november 2016 at lade det nordlige vejstykke asfaltere med en ekstra stærk belægning og forsegling. Bestyrelsen har i flere omgange søgt om tilladelse til at nedsætte først 2, så én ekstra regnvandsbrønd på Lerbjerg, men det er blevet afslået af Gribskov Kommune med to begrundelser: Overfladevand/regnvand er pr. definition forurenet vand, og Højbro Å er ”hydraulisk belastet”. Vi er dog fortsat i fornuftig dialog med kommunens sagsbehandlere. Som vi har sagt til kommunen,” hvor der er vilje er der vej”. Foreløbig er der kun vej. Vi finder en løsning.

I vejkrydset Rørkæret/Dams-Åsen har der længe været overløb fra undergrunden. Vi frygtede, at der var tale om et brud på et underliggende drænrør, men heldigvis fik vi den 13. juli 2016 ”hul igennem” til samlebrønden på Egemosevej ved rodskæring i drænrørsforbindelsen, kombineret med højt vandtryk.

Bestyrelsen har indgået en ny aftale om vedligeholdelse af vores græsrabatter. Som meddelt i vores nyhedsbrev er det nu Dennis, der har påtaget sig opgaven at slå græsset på rabatterne og på vores stisystem, der bliver slået i det omfang, han kan komme til.
Vi har tillid til, at grundejere, der har grunde, der ligger op til stierne, husker at beskære buske og træer ind til skellinjen, således at Dennis kan løse sin opgave.

På sidste års generalforsamling meddelte jeg, at storme med oversvømmelser og væltede træer ville være aflyst det næste års tid. Det har vist sig at holde stik, bortset fra Urd den 2. og 3. juledag 2016. Den gav lidt rusk i trætoppene, men vi slap uden nævneværdige skader. Af økonomiske hensyn valgte bestyrelsen på et bestyrelsesmøde i januar 2017 at indstille dette års ”forårsafhentning” af haveaffald. Denne ordning har fungeret i to år som en midlertidig ordning, og har heldigvis været til gavn for mange grundejere. Bestyrelsen er tilfreds med, at vi har kunnet tilbyde denne service i de perioder, hvor vi har vurderet, at det tjener grundejerforeningen som helhed, og at det økonomiske råderum har tilladt det.
Vi er opmærksomme på, at der er delte meninger om, hvorvidt denne ordning fortsat skal kunne tilbydes. Det er bestyrelsens umiddelbare holdning, at der ikke skal være tale om en permanent ordning, men at denne service kan tilbydes i perioder, hvor det vurderes, at der er behov for det (efter storme), og at det tjener et fælles formål, samt at det i øvrigt er afstemt rent økonomisk. Vi ved også, at der er grundejere, der gerne ser forårsafhentningen afskaffet, og dermed ser en mulighed for at sætte kontingentet ned. Emnet vil blive behandlet på generalforsamlingen.

Som det fremgik af ”Orientering til grundejerne”, sendt til grundejerne den 9.marts 2017, har vi afgivet høringssvar i forbindelse med Gribskov Kommune forslag til en Indsatsplan mod overoversvømmelser under storme, svarende til stormen Bodil i 2013. Vi har efterfølgende været i god og konstruktiv dialog med kommunens sagsbehandlere på det område. Den 19. april deltog jeg i et møde på kommunens rådhus, og senest har vi afsendt vores opfølgende bemærkninger den 23. april. Vi mangler endnu at se de politiske beslutninger. Jeg vil orientere om dette emne på generalforsamlingen.

Grundejerforeningens økonomi ser fornuftig ud. Vi er kommet ud af 2016 med en kassebeholdning på lidt over kr. 50.000. Formuen er på lidt over kr. 60.000, mens der er et midlertidigt underskud i Vejfonden på kr. 10.000.

Vores IT-system fungerer upåklageligt. Der er i årets løb udsendt 5 nyhedsbreve til grundejerne via mailsystemet. Senest har vi udsendt ”Beskæring af træer og buske …” til 126 grundejere, og mailen blev åbnet af 81%. Det vurderes at være udmærket, men antallet kan naturligvis forbedres. Vi opfordrer alle grundejere, der har en mailadresse, til at oplyse herom, gerne på hjemmesiden eller til noehr@damgaarden-raageleje.dk

På gensyn på Restaurant Søstjernen lørdag den 27. maj kl. 1000.
 
Med venlig hilsen 
Per Nøhr-Petersen