Referat af GF 2017

 Grundejerforeningen Damgården – Rågeleje

 

Referat af Generalforsamling 27. maj 2017

Ref.: Lise Nøhr-Petersen

 

Formanden Per Nøhr-Petersen (FM) indledte med at byde velkommen til den årlige generalforsamling og udtrykte glæde over, at i alt 39 grundejere med ledsagere var repræsenteret. FM tog fremmødet som et udtryk for, at grundejerne viser interesse for det arbejde, som bestyrelsen udfører. FM takkede for at grundejerne ville ofre et par timer i godt selskab, og benyttede lejligheden til at rose medlemmerne for at medvirke til fortsat at bevare det høje niveau i vores rekreative, grønne område.
FM mindede om, at bestyrelsens arbejde udføres i henhold til foreningens vedtægter og ordensregler, og i overensstemmelse med det mandat, som generalforsamlingen tildeler bestyrelsen. Derudover har bestyrelsen forpligtelser i forhold til en tinglyst område-deklaration fra 1965, hvor alene Gribskov Kommune har påtaleret.
FM præsenterede herefter bestyrelsen og takkede bestyrelsen for det gode sammenhold og for en stor og frivillig indsats i årets løb, til gavn for grundejerforeningen.
FM bød herefter i alt 14 nye grundejere velkommen i grundejerforeningen.

Ad. 1 Valg af dirigent
FM foreslog, at sidste års dirigent, Kirsten Talbro Laraignou, Fyrrevej 3, igen i år blev valgt til dirigent, hvilket blev vedtaget med applaus.

Dirigenten takkede for valget og gav herefter ordet til næstformand Tove Nygaard Jensen, der på smukkeste vis forestod fællessangen: ” Danmark nu blunder den lyse nat”.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet, og at indkaldelserne indeholdt dagsorden, bilagt ”Formandens beretning”, foreningens reviderede regnskab for 2016, bestyrelsens budgetforslag for 2018 samt forslag fra bestyrelse og medlemmer. Alt i overensstemmelse med vedtægternes § 9.
Dirigenten bekræftede, at der var 39 stemmeberettigede til stede, og gav derefter ordet til FM.

Ad. 2 Formandens beretning
FM indledte beretningen med at konstatere, at det havde været et udmærket år for grundejerforeningen. FM fremhævede kommunikationen mellem bestyrelsen og grundejerne som fortræffelig. Korrespondancen er primært forgået telefonisk og via mailadresserne noehr@damgaarden-raageleje.dk og damgaarden@damgaarden.dk
Spørgsmålene har hovedsagelig drejet sig om beplantning i skellinjer, byggetilladelser til udhuse, om regnvand og drænsystemer, træfældning m.m.
FM fortalte videre, at bestyrelsen fortsat bestræber sig på at besvare grundejernes henvendelser så hurtigt som muligt, omend dette ikke skulle opfattes som om bestyrelsen var et bureau.
FM orienterede videre om, at bestyrelsen har den målsætning, at foreningens hjemmeside til stadighed er opdateret, informativ og relevant, samt at bestyrelsen i årets løb har udsendt

 • Referat af generalforsamling 2016 den 11. juni 2016, via mail

 • Afhentning af haveaffald i efteråret

 • Referat af bestyrelsesmøde den 14. januar 2017

 • Orientering til grundejerne vedrørende Høringssvar til Indsatsplan mod oversvømmelser, udsendt af Gribskov Kommune, og

 • Opfordring til grundejerne om at beskære buske og træer langs skellinjer, i april 2017.

På bestyrelsesmødet i januar 2017 blev det besluttet, at bestyrelsen for første gang skulle udsende indkaldelse til årets generalforsamling via mailsystemet, suppleret med 60 breve til de grundejere, der enten ikke havde eller ikke havde oplyst mailadresse til bestyrelsen.
I overvejelserne om, hvorvidt det var eller ikke var hensigtsmæssigt at udsende mails vedhæftet 5 filer, viste det sig imidlertid, at der kun var to grundejere, der have lidt problemer med at åbne filerne. De blev i stedet opfordret til at benytte sig af, og downloade fra, foreningens hjemmeside www.damgaarden-raageleje.dk
FM konkluderede, at bestyrelsen fremdeles ville anvende mailsystemet til fremtidige indkaldelser til generalforsamlinger.

FM kunne herefter meddele, at bruddet på drænledning på Lerbjerg no.1, der sprang læk sidst i januar 2016, var blevet reetableret dagen efter sidste års generalforsamling, den 28. maj 2016, og at sagen, trods ”lidt bump på vejen”, var endt i mindelighed.
FM oplyste videre, at det er bestyrelsens opfattelse, at netop Lerbjerg er underdimensioneret hvad angår afledning af regnvand og overfladevand. Lerbjergs topografiske udformning tilsiger, at der burde være 3 regnvandsbrønde, men der er kun én regnvandsbrønd.
Hen over sommeren var FM i løbende kontakt med kloakmesteren og forskellige asfaltfirmaer, for at vurdere bedst mulige løsning. Det var i den forbindelse vigtigt at få afklaret, hvad vi som grundejerforening må og ikke må i den sammenhæng.
Bestyrelsen tog i august 2016 initiativ til, formelt, at ansøge Gribskov Kommune om tilladelse til at nedsætte to regnvandsbrønde på Lerbjerg, således, at regnvandet fra hhv. Lundevej og Fyrrevej i større omfang kunne fanges op, inden det nåede ned til laveste område på Lerbjerg.
En tilladelse til at kunne aflede regnvand og overfladevand i dette område, kunne have en principiel betydning for andre områder, hvor et sådant tiltag kunne være tilrådeligt.

Efter gentagne ansøgninger modtog bestyrelsen, i november 2016, det endelige afslag. Kommunens afslag var begrundet med, at regnvand og overfladevand, der løber til Højbro Å, i flg. Miljøbekendtgørelsen er at betegne som forurenet vand, og derudover blev det meddelt, at Højbro Å er ”hydraulisk belastet”.
FM meddelte, at det trods afslagene er hensigten at holde dialogen med kommunens sagsbehandler åben, idet der efter FM opfattelse stadig udestår en afklaring om

 • I hvilken grad, regnvandet fra Lerbjerg med 10 parceller, er forurenet, taget i betragtning, at området er fri for pesticider,

 • Hvorvidt den hydrauliske overbelastning i Højbro Å skyldes manglende eller utilstrækkelig grødeskæring af åen, hvilket er kommunens ansvar,

 • Kommunen i højere grad afstemmer deres holdning i sådanne spørgsmål, idet der ses at være et modsætningsforhold imellem intentionerne i Miljøbekendtgørelsen og Vandløbslovens bestemmelser. Disse regelsæt administreres efter det oplyste i samme afdeling: Miljø Teknik og Service. Lidt forenklet, kan man argumentere for, at hvor Miljølovgivningen meget nødigt vil tillade regnvand og overfladevand i at nå ned til Højbro Å, så har Vandløbsloven bestemmelser det formål, at SIKRE, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand og drænvand!

 • Hvorledes vi skal forstå de anbefalinger, der er beskrevet i kommunens udsendte rapport ”Indsatsplan mod oversvømmelser”, hvor store mængder regnvand og overfladevand skal afledes til den i forvejen ”hydraulisk belastet” å, med det formål, at områderne i det daglige holdes så tørre som muligt, for på den måde at minimere risikoen for oversvømmelser. Et sådant tiltag strider imod Miljøbekendtgørelsens bestemmelser.

Note: Bestyrelsen modtog den 7. juni 2016 en henvendelse fra beboerne på Lerbjerg, i hvilken bestyrelsen blev opfordret til at overveje at udskyde asfalteringen af Lerbjerg og i stedet bekostede dræning af vejrabatterne. Det kunne, isoleret set, være en udmærket ide, men det er dog værd at notere sig, at bestyrelsens ansøgning til kommunen netop havde til formål at få afklaret, hvad vi som grundejerforening må og ikke må: Må vi lede regnvand og overfladevand til Højbro Å eller tilslutte os det eksisterende drænsystem?
Det ved vi nu: Det må vi ikke uden kommunens tilladelse.  
Grundejerforeningen er ansvarlig for vejvedligeholdelse. Beboerne på Lerbjerg blev den 7. november 2016 via mails orienteret om, at bestyrelsen ville igangsætte 1. fase af asfalteringen af Lerbjerg den efterfølgende dag. En del af vejen ligger lavt, og derfor blev der valgt en forholdsvis kostbar men nødvendig løsning med nødvendig forstærkning (grab) af vejbelægningen og med en forbedret hældning mod den eksisterende regnvandsbrønd.
Som særskilt service til beboerne på Lerbjerg var der i orienteringen vedhæftet den 3-sider lange mailkorrespondancen mellem bestyrelsen og TMS (Teknik Miljø og Service) ved Gribskov Kommune, indeholdende ansøgning, afslag og argumentation.

FM oplyste videre, at det er hensigten, at Lerbjerg vil blive færdigasfalteret på et senere tidspunkt, når økonomien tillader det.

FM orienterede herefter om, at FM i februar og marts 2017 havde fremsendt høringssvar til kommunens udkast til en rapport, der er benævnt ”Indsatsplan mod oversvømmelser”. Rapporten tager udgangspunkt i

 • En havvandsstigning på 2,0 meter (svarende til ca. stigningen under stormen Bodil i december 2013, der er betegnet som en 100-års hændelse)

 • En ekstrem regnhændelse på 100 mm nedbør i løbet af få timer (som i København i sommeren 2011)

 • En kombination af kraftig pålandsvind og voldsom nedbør i de vandløbs- og kystnære områder.

FM fortalte, at rapporten, i vores sommerhusområde, har udpeget to kritiske områder: det ene dækker det sydlige område omkring Møllemosen og den vestlige del af Bryndholmen, og det andet område dækker den nordlige del omkring Lerbjerg.
Note: Derudover peger rapporten på, at der kunne være behov for at etablere et supplerende dræn, i det lavtliggende område omkring den vestlige del af Grønneweys-Åsen, Stokkepil-Holmen og Bryndholmen, hvor det anbefales, at der etableres en drænrørsforbindelse fra Stokkepil-Holmen og mod syd, til det eksisterende dræn på Bryndholmen.
FM orienterede videre om, at rapporten anbefaler, at der bygges et 0,50 meter højt dige langs østsiden (vores side) af Højbro Å, der skal kunne modstå, at åen går over sine bredder. Derudover anbefaler rapporten, at der etableres et antal pumpestationer langs Højbro Å, der i tilfælde af, at områderne bliver oversvømmet fra f.eks. længerevarende regn, skal kunne pumpe vandet tilbage i åen. Det er efter det oplyste planen, at udpumpningen skal styres og reguleres centralt af kommunen/GribVand.   

Høringssvaret kan ses på hjemmesiden. I dette svar har FM henledt kommunens opmærksomhed på, at vi ikke er enige om dele af præmissen for rapportens anbefalinger og konklusioner.
FM fortalte, at han i løbet af foråret havde suppleret høringssvaret med et par mails til kommunens sagsbehandler, der har vandløbsloven som sagsområde. Efterfølgende blev FM indkaldt den 19. april 2017 om emnet. Udgangspunktet for mødet var, hvorvidt vi som grundejerforening og grundejere har lov til at tilslutte os eksisterende, drænrørsforbindelser, der er kategoriseret som private. Derudover ville FM benytte lejligheden til at drøfte nedsættelse af regnvandsbrønde samt Indsatsplanens anbefalinger, holdt op mod bemærkningerne i grundejerforeningens høringssvar. Det er hensigten, at indføre disse bestemmelser i grundejerforeningens vedtægter § 15, når kommunens endelige svar foreligger.   
Det blev på mødet slået fast, at grundejerforeningen og dennes medlemmer ikke uden kommunens tilladelse må tilslutte sig drænsystemer eller for den sags skyld udlede regnvand og overfladevand direkte til Højbro Å. Kommunen har noteret sig grundejerforeningens bemærkninger til rapporten.
FM gav udtryk for, at vi ønsker at fortsætte dialogen med kommunen. På mødet lovede kommunens sagsbehandler at vende tilbage med relevante referencer i Vandløbsloven. Vi afventer stadig. FM følger op.
Dette afsluttede FM beretning.

Spørgsmål fra medlemmerne:
Helen Beim, Lerbjerg 6, roste FM for hans indsats i forbindelse med de sidste års storme, og opfordrede medlemmerne til selv at tage del i at løse problemerne med regnvand og overfladevand. Helen Beim spurgte FM, om han havde hørt mere om kloakering i vores område. Hertil svarede FM nej. Projektet for vores område blev ved en byrådsbeslutning endeligt indstillet i 2014 af økonomiske årsager.
Anette Timm, Lerbjerg 4: Asfalteringen på Lerbjerg er ikke optimal. Den bortleder ikke vandet i tilstrækkelig grad, og asfalteringen er grim. FM svarede, at det er udført som den bedst mulige løsning i forhold til de begrænsninger, som kommunen har fastsat. Vedrørende asfalteringen er der tale om nødvendige forstærkningsarbejder, og at der senere vil blive lagt et slidlag oven på den nuværende vejbelægning. FM oplyste, at den ideelle løsning ville være en joint venture løsning, hvor der f.eks. nedsættes en regnvandsbrønd ud for no. 4, der fører regnvandet enten direkte ned til åen eller kobles på den eksisterende rørledning, der løber fra Lundevej 33.
Men den løsning tillader kommunen ikke.
Pia Willeberg Olsen, Lerbjerg 5: Beklagede sig over FM tiltaleformer over for hende på sidste års generalforsamling. Derudover var Pia Willeberg Olsen utilfreds med asfalteringen på Lerbjerg, der ikke har bedret forholdene, men tværtimod har givet mere vand i hendes indkørsel. Desuden kritiserede Pia Willeberg Olsen, at asfalteringen er grim. Endvidere kritiserede Pia Willeberg Olsen, at beboerne på Lerbjerg ikke var ordentligt informeret om de forestående arbejder, og at man kun havde modtaget én sides orientering. Afslutningsvis krævede Pia Willeberg Olsen at blive inddraget, når bestyrelsen genoptog asfalteringen af Lerbjerg.

Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer, spurgte dirigenten om FM beretning kunne godkendes. Generalforsamlingens tilkendegav, at beretningen kunne godkendes.

Ad. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab
Kassereren Erik Baltzer Hansen var til stede, men bad bestyrelsesmedlem Gert Mejdal Jacobsen fremlægge regnskabet for 2016.
Jørgen Rasmus Larsen, Grusbakke-Åsen 14: Stillede forslag om, at man rent regnskabsteknisk samlede de forskellige poster under én driftskonto, i stedet for som nu, hvor man udskiller f.eks. græsslåning og snerydning under vejfonden.
Kassereren svarede, at det kun er 25 % af udgiften til græsslåning, som tages fra vejfonden, og at græsslåning (af vejkanter) og snerydning hører med til sikring af færdslen på vejene, og at de grundejere, som kun betaler vejbidrag, skal være med til at betale for denne vedligeholdelse.
Kassereren/Gert Mejdal Jacobsen svarede, at Jørgen R. Larsens forslag vil blive overvejet.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2016.      

Ad. 4 Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2018
Bestyrelsesmedlem Gert Mejdal Jacobsen fremlagde på kassererens vegne bestyrelsens forslag, der bl.a. anbefaler, at forårsafhentning af haveaffald midlertidigt indstilles og at kontingentet fortsætter uændret.

Ole Frydensbjerg, Rørkæret 21 fik ordet og fremlagde forslag om, at kontingentet nedsættes med kr. 200,-. Derudover foreslog Ole Frydensbjerg, at udgiften til afhentning af haveaffald nedsættes med kr. 30.000, således at det fremdeles var op til den enkelte grundejer selv, at få bortkørt sit haveaffald.
Ydermere foreslog Ole Frydensbjerg, at det skulle pålægges bestyrelsen at holde vore stier med græsslåning og klipning af bevoksning langs skel, og at der i den forbindelse skulle afsættes kr. 10.000 til dette formål.

FM svarede, at han og bestyrelsen ikke var enig i, at kontingentet skulle sættes ned, og henviste til årsregnskabet samt det forhold, at forestående asfaltarbejder, rensning af drænsystemer og eventuelle storme o.a. ville kunne medføre, at foreningens økonomi ikke ville være robust nok til at kunne modstå sådanne udfordringer, hvis kontingentet blev reduceret, og i særdeleshed, hvis der derudover skulle afsættes midler til at beskære bevoksningen langs stierne.
FM anbefalede, at efterårsafhentning af haveaffald, som er budgetteret til kr.45.000, bevares, dels fordi så mange grundejere har glæde af ordningen, dels fordi ordningen er et incitament til grundejerne om netop at iværksætte beskæring. Ordningen har desuden den bonuseffekt, at det giver lys og luft og, endelig tilsiger ordningen, at vi reducerer risikoen for stormfald.
Forslaget om, at der skal afsættes kr. 10.000 til vedligeholdelse af stierne og krav om, at grundejerforeningen overtager ansvaret for beskæring af bevoksningen langs skellinjerne til stierne, fandt FM ikke acceptabel.
FM oplyste at generalforsamlingen for år tilbage har annulleret den udgiftspost.
FM understregede, at det er den enkelte grundejer, der har pligt til at beskære bevoksningen langs stierne, og at grundejerne også har pligt til at vedligeholde og slå græsset 1 meter fra skel. FM mindede om, at grundejerforeningen forestår græsslåning af stierne.
FM anbefalede, at forslaget blev afvist.     
Dirigenten kunne efterfølgende konstatere, at generalforsamlingen afviste forslaget.  

Jesper Lykking, Fyrrevej 1 spurgte, om der forelå en pulje af projekter for 2019 - 2020 og 2021, således, at der kan spares op. FM svarede, at der som sådan ikke forelå økonomiske dispositionsplaner for langsigtede projekter. Fm oplyste, at forholdene i et område som vores, meget hurtigt kan ændre sig, og at foreningens økonomi derfor i stort omfang var baseret på her og nu forhold med en 2-årig tidshorisont. FM sagde, at man kunne overveje at afsætte midler til en katastrofepulje.
Jesper Lykking spurgte videre, om der forelå planer om indbetaling til fremtidige budgetter. Hertil svarede FM nej.
FM afsluttede denne del med at rette en tak til foreningens kasserer Erik Baltzer Hansen for et flot regnskab og budgetlægning.
Bestyrelsens forslag til kontingent og budget for 2018 blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad. 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 5
Næstformand: Tove Nygaard Jensen afgik. FM overrakte afskedsgave med tak for indsatsen i bestyrelsesarbejde. Tove Nygaard Jensen takkede af, og tilføjede, at hun havde været glad for at kunne bidrage i bestyrelsesarbejdet. Tove Nygaard Jensen rettede en tak til FM for hans engagement i bestyrelsesarbejdet.  Ny næstformand er Rene´ Vestov, Grusbakke-Åsen 15. Vedtaget med applaus.

Kasserer: Erik Baltzer Hansen afgik. FM overrakte afskedsgave med tak for særdeles kompetent regnskabsførelse over de sidste 5 år. Ny kasserer er Gert Mejdal Jacobsen, Grusbakke-Åsen 3. Vedtaget med applaus.

Bestyrelsesmedlem: Suppleant Henrik Bomholt, Knold-Åsen 17 blev valgt med applaus.

Sekretær: Lise Nøhr-Petersen, Steenleng-Åsen 10 blev valgt med applaus.

Suppleant til bestyrelsen: Tove Nygaard Jensen blev valgt med applaus.

Ad. 6 Valg af revisorsuppleant jf. vedtægternes § 12
Jørn Larsen, Rørkæret 33 afgik, og Erik Baltzer Hansen indtrådte som revisorsuppleant. Vedtaget med applaus.

Ad. 7 Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer
Forslagene er medsendt indkaldelserne og var derudover fremlagt som supplement til de indkaldelser, der var udsendt som mails.

FM fremlagde bestyrelsens forslag til en revideret udgave af Vedtægternes § 7: Forhandlingsprotokol. Bestyrelsen foreslog, at titlen ændres til Grundejerforeningens digitaliserede informations- og lagringssystem.
Jesper Lykking, Fyrrevej 1 henledte opmærksomheden på, at fremtidige bestemmelser om stramninger i persondataloven kunne få indflydelse på, i hvilket omfang vi må oplyse om navne på grundejerforeningens medlemmer på hjemmesiden.
Jette Malling Sørensen, Højbrovej 16 foreslog, at teksten tilrettes således, at der vedrørende hjemmesiden kommer til at stå: ”Medlemmerne har adgang til hjemmesiden, men kan ikke rette i teksten”. Forslaget blev godkendt.
Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om bestyrelsens forslag kunne godkendes. Forslaget blev godkendt.

Forslag no. 1 fra Ole Frydensbjerg, Rørkæret 21: Forslag til en revision af deklarationens §10 om at det fremdeles skal tillades at opsætte faste hegn. Ole Frydensbjerg fremlagde sit forslag og henviste bl.a. til en generalforsamlingsbeslutning fra 1998, samt en optælling af faste hegn, som han selv har foretaget.  
FM svarede, at bestyrelsen anmodede generalforsamlingen om at afvise forslaget.
FM henviste til, at ”hegnsagen” har været til debat gennem flere år, og at man kan læse om sagen på foreningens hjemmesiden, hvor bestyrelsens bemærkninger til sagen er grundigt beskrevet, dateret den 22. juni 2014.  
FM understregede, at generalforsamlingen i 2014 meget klart slog fast, at grundejerforeningens bestyrelse og medlemmer fremdeles skal respektere den tinglyste områdedeklarations § 10 - bestemmelse om, at der kun må plantes levende, grønne hegn op mod skellinjerne, eller stolper med trådhegn ikke over 1 meter. Det udelukker opsætning af faste hegn, flethegn og plankeværk i skellinjen eller op mod skel. Generalforsamlingens beslutning blev sendt til Gribskov Kommune, der i et brev til bestyrelsen har tilkendegivet, at en sådan beslutning vil veje tungt ved kommunens fremtidige administration af deklarationen, såfremt kommunen fremover modtager en klage over opsætning af et fast hegn i strid med deklarationen.  
FM fortalte videre, at der ikke kan stemmes om dette emne, fordi der er tale om en tinglyst deklaration, og ikke en foreningsvedtægt.
FM begrundede det med, at det er en klar hovedregel, at såfremt man ønsker en tinglyst servitut ændret, kræves det, at samtlige grundejere stemmer for en sådan ændringsforslag. Det er ikke tilfældet i denne sag.
FM afsluttede sit indlæg med at anbefale, at forslaget blev afvist.
Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen om der var bemærkninger.
Da det ikke var tilfældet, blev forslaget afvist.

Forslag no. 2. fra Ole Frydensbjerg, Rørkæret 21: Forslaget er behandlet under budgetforhandlingerne for 2018 under pkt. 4.

Forslag no. 3 fra Ole Frydensbjerg, Rørkæret 21: Vedrørende digital post. Er afklaret.  Udgår efter ønske fra forslagsstiller.

Forslag fra Toni Gorde Andersen, Rørkæret 30: Forslag om at indstille forårsafhentning af haveaffald og bevare efterårsafhentningen. Det foreslås, at bestyrelsen bør sætte en tidsgrænse for, hvornår haveaffald tidligst må lægges ud i fællesrabatten.
Derudover konstaterer Tony Gorde Andersen, at bevoksning rager langt ud over fællesarealer, og bør beskæres på foranledning af bestyrelsen (efter varsel) og betales af ejendommens beboere.
FM kommenterede forslaget med følgende bemærkninger: Forårsafhentningen er indstillet. FM lovede at der i fremtidige nyhedsbreve vil blive mindet om, at haveaffald højst må udlægges én måned før den fælles afhentning, jf. vedtægternes § 14.
Note: Derudover vil det blive præciseret, at der alene vil blive afhentet haveaffald (ikke storskrald) og at haveaffald/blade ikke skal lægges i papirsposer eller plastikposer.
Opfordring til grundejerne om at beskære buske og træer langs skellinjerne blev udsendt i april 2017.
FM orienterede om, at det under hensynet til fælleskassen, som vi alle betaler til, er normen, at man i almindelighed kan udlægge, hvad der svarer til ca. 2 m3 pr parcel. Dog understregede FM, at bestyrelsen ikke går rundt med målestok, men at vi i stedet ser på helheden. I de tilfælde, hvor en grundejer har udlagt ekstraordinært meget haveaffald, vil grundejeren blive opkrævet et beløb, der står i forhold til den mængde, der er udlagt. Denne ordning har hidtil fungeret udmærket, og den måde ønsker bestyrelsen fortsat at administrere ordningen på.

Ad. 7a FM orienterer om Gribskov Kommunes indsatsplan mod oversvømmelser og kystsikring
I fortsættelse af orienteringen i ”formandens beretning”, supplerede FM med, at vi, såvel i høringssvaret som på mødet med kommunens sagsbehandler i april i år, har henledt kommunens opmærksomhed på:

 • At en væsentlig årsag til oversvømmelserne under Bodil-stormen langs østsiden af Højbro Å var, at vandet i åen, i modsætning til hvad rapporten beskriver, ikke fosser nedstrøms mod Kattegat, men tværtimod bliver presset op i åen af de orkanlignende vinde fra nordvest.

 • At der vil kunne opstå kritiske situationer for de lavtliggende huse og grunde i vores område, hvis kommunen tillader, at der under en længerevarende regnfuld periode med oversvømmelser, pumpes store mængder opsamlet vand ud i åen syd for vores sommerhusområde (i indsatsområde S 11).

 • At Vandløbsloven ikke tillader, at der bygges diger langs et offentligt vandløb, som rapporten anbefaler, idet en sådan forhindring begrænser mulighederne for naturlig afvanding af tilstødende grunde i området.

 • At matriklen 3K, der går langs stien øst for Højbro Å, tilhører grundejerforeningen Birkeengen/Møllemosen og at matriklen er behæftet med fredningsrestriktioner. Matriklen må ikke bebygges, ej heller med diger.

 • At vi tager forbehold overfor kommunens/GribVands evne til at kunne regulere pumpestationer langs Højbro Å og udledning af overfladevand i en krisesituation.

 • At grundejerforeningen anbefaler at kommunen opprioriterer hård kystsikring ud for Højbro Å frem for sandfodring. En hård kystsikring vil i højere grad sikre det kystnære område, inklusive baglandet langs åen.  

Afslutningsvis bemærkede FM, at der endnu ikke er truffet politisk beslutning om, hvornår og hvordan Indsatsplanen mod oversvømmelser skal implementeres. Dog har kommunen slået fast, at det under alle omstændigheder er den enkelte grundejers eget ansvar, at sikre sin ejendom mod oversvømmelser.
Vedrørende kystsikring, er økonomien bag projektet baseret på, at staten støtter anlægsarbejderne. Grundejere, der bor inden for 300 meter fra kysten, kan i de foreløbige økonomiske modeller blive afkrævet afgifter på mellem et par tusinde kroner og op til 35.000 kroner pr. år. Andre modeller foreslår at grundejere op til en afstand af 1.000 meter fra kysten også skal betale en årlig afgift, således, at der er flere om at deles om udgifterne. Begrundelsen her er, at grundejerne i baglandet også har en nytteværdi af sandstranden.  

 
Vedrørende kystsikring og sandfodring nævnte FM, at det er blevet bemærket, at staten agter at støtte Københavns inderhavn og Nordhavnsområdet mod fremtidige oversvømmelser, med kr. 3,5 mia. Så vi må afvente og se, hvad der sker, men vil fortsat følge udviklingen nøje.

Ad. 8 Eventuelt
Bent Ejvang Nielsen, Rørkæret 27: Bemærkede, at der generelt køres for stærkt ad Rørkæret, og at det faktisk gælder for hele området. Det gælder også bilister, der tilhører eller har ærinder i grundejerforeningen (Hesselbjerg) nord for vores område. Bent Ejvang Nielsen foreslog, at man kunne overveje, at sætte flere skilte op.
Anette Halberg, Dams-Åsen 5: Bemærkede, at der også bliver kørt for stærkt ad Dams-Åsen.
FM lovede at tage kontakt til grundejerforeningen nord for vores område.
Bent Ejvang Nielsen, Rørkæret 27: Roste FM for et godt stykke arbejde.  

FM takkede, og dirigenten afsluttede generalforsamlingen 2017 med at ønske alle i grundejerforeningen en god sommer.   

        

 

__________________________                                                  ____________________
    Kirsten Talbro Laraignou                                                                  Per Nøhr-Petersen
                Dirigent                                                                                           Formand

Note: Dirigentens og formandens underskrift beror hos formanden.