FM beretning GF 2018

Formandens beretning for 2017/2018

                                                                                                                               25. april 2018

Sommeren der blev væk. Sådan kan vi vel godt betegne sommeren 2017. Efteråret blev ikke den ”Indian Summer” vi havde håbet på. For meget regn og for høj grundvandsstand mange steder. Men nu blomstrer alting, og vi håber på en varm og solrig sommer.

Det er med stor tilfredshed at jeg her i den årlige beretning kan meddele, at foreningen er velfungerende med en robust økonomi. Bestyrelsen har fortsat fokus rettet mod at bevare vores sommerhusområde som et ”grønt område”. Et velplejet fristed, hvor vi kan nyde naturen i rolige og fredfyldte omgivelser. Det værdisæt skal vi som forening fortsat værne om. Og heldigvis er langt størstedelen af foreningens medlemmer enige i denne holdning.

Vi kan også notere os, at grundejerforeningen har en sund økonomi. Regnskabsåret 2017 sluttede med en kassebeholdning på ca. kr. 73.000. Ved udgangen af juni 2018 forventes kassebeholdningen at være knap kr. 300.000. Estimatet for udgangen af regnskabsåret 2018, dvs. ultimo december 2018, vil være en kassebeholdning på ca. kr. 200.000.

Bestyrelsen afsluttede den 28. august 2017 asfaltering af Lerbjerg, og efter vores mening med et flot resultat. Dermed er alle veje i foreningen blevet asfalterede over en periode fra 2009 til i dag. I efteråret blev der udført reparationsarbejder af slidlaget på den østlige del af Rørkæret.

I efteråret var det påkrævet at rense drænsystemet under Skovkjærs-Åsen og Møllemosen, frem til udløbet i Højbro Å. Omkring samme periode var det påkrævet at rette henvendelse til Gribskov Kommune, fordi Højbro Ås udløb til Kattegat var tilstoppet. Kommunen iværksatte omgående en oprensning af åen og sørgede for, at der igen kom flow i åen.  

Adskillige medlemmer har igen i år klaget over, at der generelt køres for stærkt på vores veje. Andre mener, at det er enkelte personer, der træder for hårdt på speederen. Jeg har i marts i år rettet henvendelse til kommunen for at forhøre mig om en eventuel mulighed for at få tilladelse til at nedskrue refleksbesatte metalskinner som en fartdæmpende foranstaltning i vores private fællesveje. Derudover ønskede jeg at forhøre mig om, hvorvidt bestemmelseskomplekset omkring fartdæmpende foranstaltninger fortsat administreres lige så restriktivt, som sidste gang, i 2011, jeg var i kontakt med kommunen og Nordsjællands Politi om samme emne. Det er min opfattelse, at man i dag har lettere ved at opnå dispensation fra Privatvejlovens bestemmelser om, at det f.eks. er et krav, at fartdæmpende foranstaltninger skal være vejbelyst. Det vil være for omfattende at gå i detaljer her, men konklusionen er, at bestyrelsen ikke vil fremsætte forslag om etablering af fartdæmpende foranstaltninger, ej heller anbefale noget sådant. Nærmere herom på generalforsamlingen.
Den bedste løsning vil alt andet lige være, at opfordre de bilister, der konsekvent kører for stærkt, til at udvise behørigt hensyn, dæmpe farten og i øvrigt køre efter forholdende.  

Bestyrelsen har afholdt to møder i årets løb. Referatet fra mødet i januar er udsendt på mail og kan ses på hjemmesiden www.damgaarden-raageleje.dk
Det andet møde blev afholdt den 21. april, hvor hovedformålet med mødet var at planlægge og tilrettelægge dette års generalforsamling.

Kommunen har ikke tilsendt nyt vedrørende ”Indsatsplan mod oversvømmelser”.

Jeg har henvendt mig til Gribvand vedrørende ordlyden i den ”Tømningsattest”, som entreprenørfirmaet Simon Moos A/S efterlader i postkassen efter tanken er tømt. I attesten står der b.la.: ”Det er din pligt at efterse tanken og straks give besked, hvis du ikke er tilfreds med tømningen”.
Jeg har modtaget et svar fra Gribvands direktør, der beklager denne formulering. Direktøren har meddelt, at denne formulering fremover blive slettet i ”tømningsattesterne”.

På IT-siden kan vi glæde os over, at foreningens hjemmeside og mailkorrespondance fungerer tilfredsstillende. Jeg opfordrer grundejere, der endnu ikke har oplyst mailadresse til bestyrelsen, til at oplyse den til damgaarden@damgaarden-raageleje.dk
Bestyrelsen fremsætter på generalforsamlingen forslag ”Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger”. Det anbefales, at erklæringen indføres i vores Vedtægter, som et bilag til § 7.   

Som afslutning på denne beretning ønsker jeg at rose grundejerne for at medvirke til at holde vores ”grønne plet” i Rågeleje så flot og indbydende.
Man skal venligst betænke, at bestyrelsen arbejder på frivillig og ulønnet basis. I det perspektiv har det har været en fornøjelse, at grundejerne har kvitteret med, at dialogen mellem grundejerne og bestyrelsen er ført  i en ordentlig og urban tone.

Igen i år ønsker jeg at minde om, at vi alle har et ansvar for at holde vores område grønt og indbydende. Vi kan godt tillade os at være stolte over den standard, vores område er i.  Jeg kan derfor kun opfordre til, at vi fortsat værner om vores høje niveau, og jeg benytter her lejligheden til at takke for de mange positive tilkendegivelser fra grundejerne.

På gensyn på Restaurant Søstjernen lørdag den 26. maj kl. 10.00.
 
Med venlig hilsen.
Per Nøhr-Petersen