Referat af GF 2018

Grundejerforeningen Damgården – Rågeleje

 

Referat af Generalforsamling 26. maj 2018

Ref.: Lise Nøhr-Petersen

Sted: Restaurant Søstjernen

Formanden Per Nøhr-Petersen (FM) indledte med at byde velkommen til den årlige generalforsamling. Kun 22 grundejere deltog. FM antog, at det gode vejr og fejringen af kronprinsens 50 års fødselsdag kunne være årsagen til det noget pauvre fremmøde.
FM takkede de tilstedeværende for fremmødet, og benyttede lejligheden til at rose medlemmerne for at medvirke til fortsat at bevare det høje niveau i vores rekreative, grønne område.

Ad. 1 Valg af dirigent
FM foreslog, at Tove Nygaard Jensen blev valgt til dirigent, hvilket blev vedtaget med applaus.

Dirigenten takkede for valget og forestod herefter på smukkeste vis klaverakkompagnement til fællessangen ”Grøn er vårens hæk”, med tekst af Poul Martin Møller og melodi af Niels W. Gade.  

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet, og gav derefter ordet til FM.

Ad. 2 Formandens beretning
FM indledte beretningen med at konstatere, at det havde været et udmærket år for grundejerforeningen. FM fremhævede positive kommunikationen mellem bestyrelsen og grundejerne, især når der var behov for, at foreningens ordensregler og vedtægter blev efterlevet.
Varetagelse af kassererjobbet
FM redegjorde herefter for problemstillingen ved varetagelse af kasserer-jobbet, som blevet løst ved, at Erik Baltzer Hansen midlertidigt genindtrådte som kasserer. FM fremhævede Eriks indsats og betydning for foreningen, og lagde det til grund for, at bestyrelsen havde tildelt Erik kr. 3.000,- for indsatsen. Generalforsamlingen kvitterede herfor med klapsalver.
Foreningens økonomi og fremtidige kontingent
FM meddelte, at foreningen også i økonomisk henseende havde det godt, og at det er estimatet, at regnskabsåret afsluttes i december 2018 med en kassebeholdning på ca. kr. 200.000,-.  Den gode økonomi ligger for grund for, at bestyrelsen under dagsordenens pkt. 4 vil foreslå en kontingentnedsættelse på samlet set (vejbidrag og kontingent) kr. 350,-, således at grundejerne i 2019 betaler kr. 500,- i vejbidrag og kr. 500,- i kontingent. Følgelig vil vejbidragsydere, (dvs. ikke-medlemmer) skulle betale kr. 500,- i stedet for kr. 750,-. Generalforsamlingen kvitterede herfor med klapsalver.
Asfaltering af vejene
FM orienterede videre om, at grundejerforeningen med asfalteringen af Lerbjerg har afsluttet ”den store asfalteringsrunde”, som blev påbegyndt i 2009. Grundejerforeningens private fællesveje er nu i meget fin stand.
Rensning af dræn og regnvandsbrønde
Drænsystemet under Skovkjærs-Åsen og Møllemosen og frem til Højbro Å blev renset i efteråret, og FM meddelte, at der var blevet bestilt rensning af alle regnvandsbrønde.
PS. Alle regnvandsbrønde er efterfølgende blevet rensede.
Fartglade bilister på foreningens veje
Igen i år appellerede FM til at bilister generelt afpasser hastigheden efter forholdene, og at bilister bør respektere påbudsskiltenes 30 km/t.
FM orienterede om bestyrelsen har overvejet at ansøge vejmyndigheden, Gribskov Kommune, om tilladelse til at etablere fartdæmpende foranstaltninger på vores veje i form af et antal vejskinner skruet ned i asfalten. Efter at have været i telefonisk kontakt med kommunen om sagen, er bestyrelsen nået frem til den konklusion, at den ikke vil fremme et sådant tiltag.
Foreningens hjemmeside
Det er bestyrelsens opfattelse, at hjemmesiden er informativ og fyldestgørende. FM lagde op til, at man fremdeles kunne overveje at begrænse eller helt undlade at oplyse om navne på medlemslisten og oplysninger om foreningens økonomi.
Nye medlemmer i foreningen
FM afsluttede beretningen med at oplyse, at foreningen i årets løb havde modtaget 8 nye medlemmer.
FM beretning blev godkendt med applaus.

Ad. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab
Kasserer Gert Mejdal Jacobsen fremlagde det reviderede regnskabet for 2017.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt med applaus.

Ad. 4 Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2019
Kasserer Gert Mejdal Jacobsen fremlagde bestyrelsens forslag. Alle poster blev begrundet og uddybet, herunder i særdeleshed bestyrelsens forslag til den fremtidige kontingent og vejbidrag.
Da der ikke var bemærkninger, kunne bestyrelsens forslag godkendes med applaus.    

Ad. 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 5
Valg af formand:
Dirigenten gav ordet til FM, der ikke ønskede genvalg. I sine afsluttende bemærkninger takkede han grundejerforeningens medlemmer og bestyrelsen for et fortrinligt samarbejde gennem de i alt 9 år i bestyrelsen, hvoraf de sidste 7 år var som formand. FM opfordrede grundejerne til fremover at værne om vores grønne område, som han betegnede som en perle bag Rågeleje-stranden.
Formandens afsluttende bemærkninger på formandskabet blev modtaget med applaus.

Dirigenten anbefalede på vegne af bestyrelsen at Gert Mejdal Jacobsen bliver ny formand for Grundejerforeningen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget med applaus.

Valg af kasserer: Gert Mejdal Jacobsen fratrådte som kasserer, og i stedet indtræder Erik Baltzer Hansen som kasserer. Vedtaget med applaus.
Valg af bestyrelsesmedlem: Henrik Bomholt blev enstemmigt genvalgt som bestyrelsesmedlem. Vedtaget med applaus.
Valg af sekretær: Lise Nøhr-Petersen fratrådte som sekretær. Der var ingen afløser.
Valg af suppleant til bestyrelsen: Tove Nygaard Jensen fratrådte som suppleant og i stedet indtræder Per Nøhr-Petersen, der bliver §7-lagermedarbejder.
 
Ad. 6 Valg af revisor og revisorsuppleant jf. vedtægternes § 12
Valg af revisor: Stig Hjarlvig blev enstemmigt genvalgt som revisor. Med applaus.
Valg af revisorsuppleant: Erik Baltzer Hansen fratrådte og i stedet indtræder Bent Ejvang Nielsen som revisorsuppleant. Enstemmigt vedtaget med applaus.

Ad. 7 Behandling af indkomne forslag
Der var ikke forslag fra medlemmerne.
FM fremlagde forslag til ”Grundejerforeningen Damgården-Rågelejes erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger”. Forslaget indeholder oplysninger om, hvorledes bestyrelsen indsamler oplysninger om medlemmerne, hvad de omfatter, hvorledes oplysninger anvendes og opbevares. FM understregede, at oplysninger om medlemmerne ikke indeholder personnumre, og at personhenførbare oplysninger ikke anvendes i kommercielt øjemed. Personlige oplysninger videregives kun til Danske Bank/Nets med henblik på opkrævning af kontingent og vejbidrag. FM forklarede, at det var hensigten at indføre ”erklæringen” som et bilag til Vedtægternes § 7.

Erklæringen blev enstemmigt vedtaget med applaus.
 
Ingvar Sahlberg, Lerbjerg 8, foreslog, at foreningen samlede ind til en gave til bestyrelsen, som anerkendelse for den gode indsats.

PS ”Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger” er efterfølgende indført som bilag til Vedtægternes § 7.

Ad. 8 Eventuelt
Kystbeskyttelse:
FM orienterede kort om projekt ”kystbeskyttelse” på Nordkysten, som gennemføres i et samarbejde mellem Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner. Projektet er baseret på at realisere kystbeskyttelse baseret på strandfodring mellem Hundested og Helsingør.
Det er hensigten, at anlægget skal beskytte den bebyggede del af Nordkysten mod en 50 års hændelse de næste 50 år.
FM orienterede videre om at strandfodringen foregår ved at pumpe sand, grus og jord op 7 – 9 steder og på den måde ”hæve” kysten på såkaldte fodringssteder ud for den bebyggede del af Nordkysten, op til ca. 2 meter over daglig vande.
Indsatsplan mod oversvømmelse
FM meddelte, at der ikke var tilgået noget nyt fra kommunen siden høringsfristens udløb sidste år.
Bemærkninger fra grundejerne: Ulla og Erik Baltzer Hansen, Rørkæret 18 og Lærke Sand Rørkæret 15, stillede spørgsmål og gav gode råd om emnerne ”naboens træer, der kaster skygge” (Bolius og Foreningens hjemmeside) og kloakdæksler under 50 kg. (eksempelvis Vejby Tømmerhandel)
På et spørgsmål om eventuelle problemer med tømning af tanke, oplyste FM at man kunne kontakte Simon Moos Entrepriser ved nedsivningsanlæg og Helsinge Kloakservice ved samletanke.

Afslutning
Den nyvalgte formand Gert Mejdal Jacobsen fik ordet. Han takkede på foreningens vegne Lise og Per Nøhr-Petersen for indsatsen i bestyrelsen i årenes løb.

Den afgående formand takkede, og dirigenten afsluttede generalforsamlingen 2018 med at ønske alle i grundejerforeningen en god sommer.   

        


__________________________                                                  ____________________
    Tove Nygaard Jensen                                                                       Per Nøhr-Petersen
                Dirigent                                                                                           Formand

 

 Note: Dirigentens og formandens underskrift beror hos formanden.