GF 2019 Regnskab 2018

  Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje        
           
  Regnskab 1.januar2017 - 31. december 2018      
           
  Indtægter foreningen Aktuelt   Budget  
  Kontingent forening (169)             101.400      101.400  
  Indskud nye medlemmer 2.700      1.200  
  Gebyrer 0   100  
  Renter                     16                10  
  Diverse Indtægter 0   0  
  Indtægter i alt             104.116      102.710  
           
  Udgifter foreningen        
  Kontorartikler, porto mv.      163   4.000  
  Generalforsamling, bestyrelsesmøder 8.874   10.000  
  Telefongodtgørelse mv. 5.000   6.000  
  Ansvarsforsikring                  2.600   2.800  
  Gebyr Bank/PBS 1.862   2.500  
  Gaver mv.                     514   600  
  EDB hardware og software 2.752   5.000  
  Haveaffald                30.375   45.000  
  Afskrivning kontingentrestance 0   1.000  
  Andre udgifter 0         1.500  
  Græsslåning (note 1)                21.174       30.000  
  Udgifter i alt               73.314   108.400  
           
  Resultat forening               30.802   -5.690  
           
  Vejfond:        
  Indtægter        
  Vejbidrag (185) 138.750   138.750  
           
  Udgifter        
  Græsslåning andel 25%                  7.064         10.000  
  Vedligehold veje mv. (note 2)                28.919      100.000  
  Snerydning 0           5.000  
  Afskrivning restance 0           1.500  
  Udgifter i alt               35.983      116.500  
           
  Resultat vejfond overført til vejfond             102.767         22.250  
           
  Aktiver for forening og vejfond:        
  Restance 2018                  1.350      
  Bankbeholdning driftkonto                  2.725      
  Bankbeholdning opsparing              202.595      
  Aktiver (likvide midler) i alt             206.670      
           
  Passiver for forening og vejfond:        
  Frie reserver primo                97.271      
  Årets overskud                30.803      
  Frie reserver pr. 31. december 2017     128.074    
  Vejfond primo (negativ værdi)                24.171      
  Årets underskud              102.767      
  Vejfond 2017       78.596    
  Passiver (gæld + formue) i alt     206.670    
           
  Note 1: Årets samlede udgifter til græsslåning er kr. 28.238 fordelt med 75 % til foreningen og
25 % til vejfond
  Note 2: Opretning af rensebrønde til dræn        
           
  Rågeleje 2. januar 2019        
  Erik Baltzer Hansen        
  Kasserer        
           
  Gert Majdahl Jacobsen Renee Vestov   Vacant Henrik Bomholt
  Formand Næstformand   Sekretær Bestyrelsesmedlem