Ref. af 1. best.møde 2016-2017

Referat af 1. bestyrelsesmøde 2016-2017

Bestyrelsesmødet blev afholdt lørdag den 14. januar 2017

Mødet begyndte kl. 11.

Mødedeltagere:

Formand Per Nøhr-Petersen (FM), næstformand Tove Nygaard Jensen (TNJ), kasserer Erik Baltzer Hansen (EBH), sekretær René Vartov (RV) og bestyrelsesmedlem Gert Meidal Jacobsen (GMJ).
Suppleant Henrik Bomholt var inviteret, men deltog ikke.                                                                                                                                                                                                             

Indledning

Formanden (FM) bød velkommen og indledte mødet med at ønske et godt nytår og takkede for det gode samarbejde, og for den meget positive ånd og tone, der også i 2016 har præget bestyrelsesarbejdet. FM udtrykte håb om, at det ville fortsætte i det kommende år. 

FM måtte dog indlede mødet med den triste meddelelse om, at vort tidligere bestyrelsesmedlem, Ole Christiansen, Egemosevej 2, efter længere tids sygdom, er gået bort. Tankerne går til hans familie. Ole blev bisat lørdag den 19. november 2016. Ole var i mange år en særdeles omhyggelig kasserer i foreningen, senere særdeles kompetent næstformand. De sidste par år kunne Ole ikke deltage aktivt i bestyrelsesmøder, men alligevel kunne bestyrelsen altid søge om råd og vejledning hos Ole, der altid beredvilligt delte ud af sin betydelige viden, i alle væsentlige spørgsmål, til gavn for foreningen.
Grundejerforeningen vil mindes Ole for hans venlighed og imødekommenhed og, ikke mindst, for hans kompetence som bestyrelsesmedlem. Ære været Oles minde.

FM orienterede herefter om, at grundejerforeningens (GF) hjemmeside www.damgaarden-raageleje.dker blevet opdateret 3 (tre) gange i det nye foreningsår: 10. juni 2016: Udsendelse af referat fra generalforsamlingen, 16. august 2016: Afhentning af haveaffald og 23. december 2016 i forbindelse med stormen URD.

1. Kassereren fremlagde årsregnskab til godkendelse

EBH fremlagde regnskabet, med følgende bemærkninger:

  • Udgifter til kontorartikler, afholdelse af generalforsamling og bestyrelsesmøder er væsentlig reduceret i forhold til det budgetterede. 
  • Udgifter til EDB og hardware er steget en anelse
  • Udgifter til afhentning af haveaffald er steget markant i forhold til det budgetterede, på grund af merbetaling for vægt, volumen og højere miljøafgifter (fra kr. 45.000 til ca. kr. 70.000).
  • Underskud i vejfonden på ca. kr. 10.000 er begrundet i et efterslæb fra asfalteringen i 2015, ekstra rensning af drænrør samt fremskyndet asfaltering af Lerbjerg.

Det samlede resultat viser, at GF går ud af 2016 med en kassebeholdning på kr. ca. 53.000.

Bestyrelsen har godkendt regnskabet og underskrevet. Regnskabet overdrages herefter til revisor.

Det er blevet besluttet, at der i forbindelse med generalforsamlingen 2017 sker en ændring i bestyrelsessammensætningen. EBH har ønsket at indstille sit hverv i bestyrelsen, og fratræder derfor som kasserer. Bestyrelsen anbefaler, at bestyrelsesmedlem GMJ indtræder som foreningens nye kasserer.  

2. Forslag til budget for 2018

 Kassereren fremlagde budgetforslag, hvor det besluttet, at:

  • Udgifter til afholdelse af mødevirksomhed og afholdelse af generalforsamling kan budgetteres til i alt kr. 7.000. Det blev endvidere besluttet, at

Generalforsamlingen 2017 afholdes lørdag den 27. maj kl.1000 på café Ved Stranden, Rågeleje

  • Foreningen tegner en netbankforsikring
  • Afhentning af haveaffald fortsat budgetteres til kr. 50.000, men at

Forårsafhentning af haveaffald ikke gennemføres i 2017

Foreningens formue pr. 1. januar 2017 er kr. 62.804,06, og vejfonden udgør
kr. – 9.714,05.

Budgetforslaget blev vedtaget, og fremlægges til generalforsamlingen til godkendelse.

3. Vurdering af gennemførelsen af Generalforsamlingen 2016
Bestyrelsen drøftede form, indhold, gennemførelse og sted. Bestyrelsen besluttede at fortsætte på samme måde, som de sidste par år. Generalforsamlingen afholdes på Café Ved Stranden, og igen i år vil generalforsamlingen blive åbnet med klangfuld forårssang. Bestyrelsen vil igen opfordre Kirsten Talbro Laraignou til at lede generalforsamlingen som dirigent.

Bestyrelsen ser gerne, at man i forbindelse med generalforsamlingen fremsætter gode, konstruktive forslag til det fremadrettede arbejde.  

 

4. Reparation af drænrør og efterfølgende asfaltering på Lerbjerg

Om end det var meget beklageligt, at beboerne på Lerbjerg skulle døje med overløb fra brud på en drænrørsledning på Lerbjerg no. 1 i en i forvejen regnfuld periode, er det vurderingen, at situationen, under de givne omstændigheder, ikke kunne have været håndteret meget anderledes.

Drænrørsforbindelsen blev genetableret dagen efter generalforsamlingen, og den fungerer. Med det formål, at forbedre afvandingsforholdene på Lerbjerg, har bestyrelsen i løbet af efteråret 2016 ansøgt Gribskov Kommune (GK) om tilladelse til at nedsætte først to, så efter afslag én regnvandsbrønd, på Lerbjerg, hvilket også blev afslået, primært af miljømæssige hensyn.

Bestyrelsen har holdt beboerne på Lerbjerg orienteret om mailkorrespondancen med GK.

I stedet blev det besluttet at iværksætte asfaltering den 8. november 2016 af den nordlige del af Lerbjerg, med en forbedret hældning mod den eksisterende brønd.

 

5. Reparation af drænrør på Egemosevej
Afvandingsforholdene i området omkring Egemosevej/Rørkæret/Dams-Åsen har over en periode ikke fungeret, og da tidligere forsøg på at afvande området var slået fejl, var bestyrelsen indstillet på, at drænrøret under Egemosevej skulle graves op.
Den 13. juli 2016 blev problemet imidlertid løst ved at Vejby Kloakservice foretog en rodskæring under højt vandtryk i drænsystemet.

 

6. Fjernelse af udlagte sten i rabatten på Lerbjerg

En grundejer på Rørkæret har henledt bestyrelsens opmærksomhed på, at en grundejer på Lerbjerg havde udlagt sten i rabatten ud for sin matrikel på Lerbjerg, for på den måde at undgå, at biler ”skar” hjørnet af rabatten, og efterlod hjulspor.  Grundejeren på Rørkæret var interesseret i at få at vide, hvad bestyrelsen havde tænkt sig at gøre ved det.
Da det formelt set ikke er tilladt at udlægge sten i rabatterne, indvilligede grundejeren i at fjerne de udlagte sten den 14. juli 2016.

 

7. Drøftelse af vedtægternes § 15

§ 15 blev ved generalforsamlingsbeslutning i 2010 slettet. Paragraffen omhandlede grundejernes mulighed for at ansøge det daværende Frederiksborg Amt om tilladelse til at tilslutte sig afløbsledning fra egne lovligt etablerede dræn til det overordnede drænrørssystem.

Ved sletning af paragraffen kunne enkelte grundejere være efterladt med det indtryk, at der ikke er restriktioner herfor, og at tilslutning af egne dræn til det overordnede drænsystem, herunder etablering af faskiner, er givet fri.

Det skal derfor overvejes, om der er behov for at genindføre en § 15 med en revideret tekst, der gør det klart, at der under alle omstændigheder skal ansøges herom til Gribskov Kommune, også selv om drænsystemerne i vores område er registreret som private vandløb, og, ifølge kommunens miljøsagsbehandler, også selv om drænet/faskinen etableres på egen matrikel. 

Nuværende restriktioner kunne på dette område genovervejes. Med baggrund i de stadig tiltagende regnmængder ses der et øget behov for at optimere afledningen af regnvand og opstigende grundvand gennem et udvidet drænrørssystem og etablering af flere regnvandsbrønde.
FM har til hensigt at drøfte emnet med Gribskov Kommune, idet bestyrelsen mener at kunne argumentere for, at bestemmelserne i Vandløbsloven, i denne sammenhæng, kunne prioriteres højere end restriktionerne i Miljøbekendtgørelsen.

Derudover vil bestyrelsen anbefale kommunen at intensiverer oprensningen af

Højbro Å. 
Emnet vil blive behandlet på generalforsamlingen i maj 2017.

 

8. Koordineret træfældning, Hededanmark

En repræsentant for Hededanmark mødte som bekendt ikke op på sidste års generalforsamling. Det er efterfølgende blevet beklaget, og vi blev lovet, at vi ville modtage skriftligt materiale om emnet sidst på sommeren. Det skete heller ikke.
I stedet blev interesserede grundejere opfordret til at kontakte Hededanmark direkte. 
Denne fremgangsmåde har vist sig at fungere udmærket, og grundejerne har meldt tilbage, at de, alt i alt, har været meget tilfredse med såvel priser, som måden træfældningen blev udført på.

Bestyrelsen ser derfor ingen grund til at overadministrere, og en såkaldt koordineret træfældning ses ikke længere at være aktuel. Dermed undgår vi at fremhæve ét firma frem for andre firmaer, der udfører deres arbejder lige så godt.

Såfremt man ønsker at Hededanmark skal forestå fældning af træer, kan man fortsat kontakte Jesper Steen Pedersen fra Hededanmark på telefon: 28930007 eller 30890665.

 

9. Græsslåning

Der er generelt udtrykt tilfredshed med nuværende græsslåningsordning, der, modsat tidligere græsslåningsordninger, indeholder aftale om, at ”ridestierne” slås.
Firmaet har gjort opmærksom på, at det på enkelte stier, f.eks. stien mellem Rørkæret og Knold-Åsen, kun er muligt at slå græs et stykke inde på stien.
Årsagen er, at grundejerne, der har matrikler, der støder op til stierne, undlader at beskære beplantningen. Grundejerne har pligt til at beskære beplantningen indtil en meter fra skel. 

10. Afhentning af haveaffald

Ordningen fungerede igen tilfredsstillende i 2016.

Priserne på bortkørsel af haveaffald er imidlertid steget til et niveau, der betyder, at bestyrelsen i 2017 har besluttet, at den midlertidige ordning med en forårsafhentning af haveaffald ikke gennemføres i 2017. 

 

11. Stormskader
Vores område blev ikke ramt af nævneværdige stormskader under URD. Vandet i Højbro Å stod på et tidspunkt relativt højt. Det forårsagede en prop i drænrøret i den vestlige ende af Skovkjærs-Åsen/Møllemosen. Problemet blev klaret med hjælp fra Vejby Kloakservice og dygtigt koordineret af Frank Bidstrup, Skovkjærs-Åsen 4.

 

Bestyrelsen har den 12. januar 2017 modtaget Gribskov Kommune ”Indsatsplan ved oversvømmelser”. I vores område har kommunen udpeget to såkaldte indsatsområder, hvor forholdene analyseres med udgangspunkt i 2 (to) forskellige ekstreme hændelser:

  • En havvandsstigning på 2,0 meter (svarende ca. til stigningen under BODIL tillagt den generelle havvandsstigning frem til 2050)
  • En ekstrem regnhændelse på 100 mm nedbør i løbet af få timer (som i København i sommeren 2011)

Indsatsplanen giver en række bud på forebyggende indsatser.

 

Hvem løser opgaven:

Rapporten slår fast, at det i udgangspunktet er grundejerens eget ansvar at beskytte sig mod oversvømmelser fra hændelser, som ligger udover Gribvands Spildevands serviceniveau (gælder kun i kloakerede områder).

Indsatsplanen er i offentlig høring indtil 28. februar 2017. Bestyrelsen agter at kommentere planen.

Bl.a. vil bestyrelsen kritisere rapportens løsningsmodel, hvor det foreslås, at regnvand i store mængder opsamles i bassiner syd for vores områder, for derefter at blive ”nødpumpet” ud i Højbro Å. Sammenholdt med, at en kraftig nordvestenvind presser havvand op i Højbro Å, vil de kritiske områder omkring Møllemosen og Lerbjerg befinde sig i en vanskelig situation, hvor risikoen for oversvømmelser er overhængende. Den løsning kan vi på grundejerforeningens vegne ikke acceptere. 

Det må være et krav, at der, måske i stedet for sandfodring, som mange finder nyttesløst, bygges en bølgebryder eller et værn ud for åudløbet, der forhindrer eller minimerer risikoen for opstemning, og samtidig medvirker til at vandet fra Højbro Å kan løbe ud i Kattegat.

Derudover anbefaler rapporten, at der bygges to diger på østsiden (på ”vores” side), langs Højbro Å – ét der strækker sig fra Møllemosen og et godt stykke ned langs åen, (mod Kattegat) og ét dige ud for Lerbjerg no. 10, 8, 6 og 4.

Priserne er også angivet: kr. 400.000 – 600.000 for det sydligste, og ca. kr. 200.000 for det nordligste, ud for Lerbjerg. Det er ikke anført, hvem der skal betale regningen, men det ville ikke undre, at kommunen har den holdning, at det er en udgift, som grundejerne skal betale. Kommunen ønsker i øvrigt stien langs Højbro Å bevaret.

Det er nok vigtig at notere sig, at digerne, der foreslås bygget, vil være placeret på matrikel 3K, der tilhører Grundejerforeningen Birkeengen/Møllemosen, og altså ikke vores grundejerforening.
    

Indsatsplanen kan læses på www.gribskov.dk/hoeringer

 

12. Eventuelt

TNJ indtræder som fungerende formand i perioden 10-25 februar 2017.

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til lørdag den 1. april 2017.

 

Mødet sluttede kl. 1430

 

PBV/Per Nøhr-Petersen