Udsættelse af GF 2021

Udsættelse af afholdelse af generalforsamling 2021

I henhold til grundejerforeningens vedtægters § 9 skal den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af juni måned. Bestyrelsen vurderer, at situationen omkring COVID-19 fortsat er for usikker til, at generalforsamlingen kan afholdes inden 1. juli. Selv om regeringen har fremlagt en såkaldt genåbningsplan, er der på nuværende tidspunkt ikke truffet detaljerede bestemmelser om indendørs afstandskrav, mundbind, retningsbestemt dialog, udstedelse af vaccinekort mv.
Bestyrelsen har besluttet, at vi ser tiden an, men anser det for en mulighed, generalforsamlingen kan afholdes i perioden august – oktober 2021.
Bestyrelsen havde set frem til et gensyn med mange grundejere, ligesom vi havde glædet os til at byde velkommen til nye medlemmer af foreningen. Vi benytter her lejligheden til at byde velkommen til nye grundejere på: Dams-Åsen 4, Dams-Åsen 16, Rørkæret 2, Rørkæret 4 + 6, Rørkæret 18, Rørkæret 28 og Fyrrevej 3. Navne fremgår af medlemslisten på grundejerforeningens hjemmeside www.damgaarden-raageleje.dk, hvor man bl.a. finder foreningens vedtægter og ordensregler. Vi håber, at I vil finde jer godt til rette i vores skønne område.

  
Udsættelse af generalforsamlingen begrundes desuden med, at der på dagsorden ikke ses at være emner, der skal tages stilling her og nu. Bestyrelsen har ej heller særlige emner, der ikke kan vente til sensommeren eller efteråret 2021.

Foreningens økonomi
ser fornuftig ud. Årsregnskabet for 2020 foreligger i udkast og er på vej til revisor.

Resultatet af foreningens drift udgør et overskud på kr. 9.297 imod et budgetteret overskud på kr. 6. 310.
De væsentligste ændringer afvigelser i forhold til budgettet er:

  • En besparelse på kr. 9.000 på posten ”generalforsamling og bestyrelsesmøder”
  • En merudgift til telefongodtgørelse, vederlag mv. på kr. 7000.
  • En merudgift på ca. kr. 7.300 på posten ”andre udgifter” (posten ”andre udgifter” på kr. 7.887 udgør køb og opsætning af skilte med ”hunde i snor”). Budgettet på denne post var kr. 500.
  • En besparelse på udgiften på ”græsslåning” på kr. 6000,-

Egenkapitalen i foreningen udgør efter tillæg af årets overskud 2020: kr. 159.504. I 2019 udviste årsregnskabet kr. 150.207. 

Vejfonden:
Resultatet af Vejfondens drift 2020 udgør et overskud på kr. 70.591 imod et budgetteret overskud på kr. 46.500

De væsentligste ændringer i forhold til budgettet er:

  • En besparelse på udgiften til græsslåning på ca. kr. 6.000
  • En besparelse på udgiften til vedligehold af veje og dræn mv. på ca. kr. 13.000
  • En besparelse på udgiften til snerydning på kr. 5.000.

Egenkapitalen i Vejfonden udgør efter tillæg at årets overskud 2020 kr. 24.660. Det betyder, at Vejfonden den 31/12 2020 har en positivformue på kr. 24.660 imod en negativ formue i 2019 på 45. 931.


Bestyrelsen vender tilbage med yderligere information om afholdelse af generalforsamling når det findes tilrådeligt og når gennemførelsen findes sundhedsmæssigt forsvarlig.

Vi ønsker alle et behageligt forår og en dejlig, varm sommer.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen